Program spolupráce Sasko - Česko 2021-2027(XLSX, 15.19 kB)

Alokace programu

Alokace: 152 364 968 €

Fond: EFRR
Výše dotace projektu z EFRR: 80%


Národní orgán

Národní orgán:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor evropské územní spolupráce
www.mmr.cz

Mgr. Stanislav Rataj
E-mail: stanislav.rataj@mmr.gov.cz

Ing. Josef Žid
E-mail: josef.zid.@mmr.gov.cz

Řídící orgán

Saské státní ministerstvo pro regionální rozvoj

https://www.sachsen.de/


Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2021–2027 podporuje  a místní projekty s přeshraničním významem připravované ve spolupráci českých a saských kooperačních partnerů. Zaměřuje se na široké spektrum témat, která nabízí kohezní politika EU.

Programové území

Programové území je tvořeno na saské straně zemskými okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen a Görlitz a městy s postavením okresu Dresden a Chemnitz. Na české straně patří k programovému území Karlovarský kraj, Ústecký kraj a Liberecký kraj. Jednotlivé územní jednotky odpovídají statistické úrovni NUTS 3.

 Mezi podporované tematické oblasti patří i nadále projekty zaměřené na přizpůsobení se změně klimatu, zvyšování biodiverzity, podpora vzdělávání, podpora kulturního dědictvíudržitelného cestovního ruchu a spolupráce institucí a people-to-people projekty. Novým tématem je podpora výzkumu a inovací, podpora malých a středních podniků a rozvoj sítí mezi akademickou, hospodářskou a podnikatelskou sférou.

Výše uvedená témata jsou rozdělena do následujících priorit:

Priorita 1 – Inovace a konkurenceschopnost

 • Podpora zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací
 • Vytváření a rozšiřování kooperačních sítí a služeb pro malé a střední podniky

Priorita 2 – Změny klimatu a udržitelnost

 • Prevence, zmírňování a řešení dopadů environmentálních rizik způsobených změnou klimatu
 • Zintenzivnění spolupráce v oblasti požární ochrany, zdravotnických záchranných služeb a civilní ochrany
 • Zachování a obnovení biologické rozmanitosti, rozvoj zelené infrastruktury a potlačování invazních druhů

Priorita 3 – Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch

Vzdělávání

 • Předškolní vzdělávání
 • Nabídky školního a mimoškolního vzdělávání
 • Odborné vzdělávání a příprava a následné vzdělávání, zvyšování kvalifikace odborných pracovníků
 • Spolupráce vysokých škol a profesních akademií

Kultura a cestovní ruch

 • Zkvalitnění cestovního ruchu ve společném regionu
 • Zachování, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví veřejnosti

Priorita 4 – Spolupráce a posílení vzájemné důvěry

 • Zlepšení spolupráce mezi úřady, soudy, veřejnými a státními institucemi a dalšími subjekty
 • Projekty zaměřené na setkávání

Podrobnější informace o programu naleznete na webu www.sn-cz2020.eu.


Projektový cyklus


Fond malých projektů (FMP)

Rádi byste realizovali malý projekt přeshraničního setkávání (tzv. people-to-people) s místním dosahem, krátkou dobou trvání a rozpočtem celkových nákladů ve výši maximálně 30 000 eur? Pak je tu pro Vás Fond malých projektů, který spravují čtyři česko-saské euroregiony. Žádosti se podávají a zpracovávají přímo tam. O financování malých projektů rozhodují dvoustranné lokální řídicí výbory. Maximální výše podpory je 20 000 eur.