INTERREG VI-A Rakousko - Česko 2021 - 2027

Nový program bude navazovat na program Interreg V-A Rakousko – Česká republika pro období 2014-2020 a bude tak pokračovat v podpoře regionálních a místních projektů připravovaných ve spolupráci partnerů z obou stran hranice s pozitivním dopadem na společné území.


Alokace programu

Alokace: 86 821 148 €

Fond: EFRR

Výše dotace projektu z EFRR: 80%


Národní orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor evropské územní spolupráce
www.mmr.cz

Ing. Andrea Hanousková
E-mail: andrea.hanouskova@mmr.gov.cz

Ing. Ondřej Kropík
E-mail: ondrej.kropik@mmr.gov.cz

Řídící orgán

Úřad Spolkové vlády Dolní Rakousko
Odbor pro mezinárodní a evropské záležitosti

https://www.noel.gv.at/noe/index.html


 • Žádosti v Programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 se podávají elektronicky prostřednictvím monitorovacího systému Jems.


Programové území

Programové území bude shodné s programovým územím v období 2014–2020. Na rakouské straně se jedná o velkou část spolkových zemí Dolní a Horní Rakousko a celou Vídeň (viz obrázek), na české straně o Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Hlavním cílem bude prostřednictvím realizace projektů v tematických oblastech: věda a výzkum, ochrana klimatu a životního prostředí, vzdělávání, kultura a cestovní ruch, přeshraniční správa opět podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhat tak ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace. Oproti končícímu programovému období 2014-2020 bude v nové programovém období 2021-2027 dotace projektu z EFRR ve výši 80%. V novém programu budou podporovány následující oblasti.


Priority

Specifický cíl 1.1: Výzkum a inovace 

Opatření: 

Typ opatření 1.1a: Přeshraniční výzkum a výměna know-how

Cílem je posílit přeshraniční spolupráci mezi výzkumnými institucemi a malými a středními podniky. Zvláštní oblasti zájmu v regionu jsou například oběhové hospodářství, biohospodářství, biotechnologie, IKT a digitální transformace, různé oblasti životního prostředí, biologické vědy, kreativní průmysl, medicína, stavební a konstrukční materiály a zavádění ekologických inovací.

Příklady aktivit: 

 • spolupráce v oblasti výzkumu a inovací v oblastech společného zájmu s možným zapojením MSP,
 • výzkum a inovace založené na poptávce místních podniků se zvláštním zaměřením na odvětví důležitá v příhraniční oblasti.
Typ opatření 1.1b: Společné pilotní akce a společná řešení ve sdílených výzkumných zařízeních a výzkumných službách

Cílem je zlepšit stávající a posílit novou společnou výzkumnou a inovační infrastrukturu a služby v přeshraničním regionu a zlepšit přístup k výzkumné infrastruktuře pro malé a střední podniky.

Příklady aktivit:

 • investice do nových,  společně využívaných a sdílených zařízení výzkumu a inovací na základě relevantních výzkumných strategií s vysokým tematickým zaměřením na programové území,
 • rozšíření služeb nad základní nabídku průmyslových odvětví „servitizací“ (propojení výroby s poskytováním služeb), aby byla průmyslová odvětví inovativnější a konkurenceschopnější,
 • rozšíření a modernizace technologických zařízení a výzkumných kapacit přeshraničního zájmu; sdílení špičkových zařízení pro výzkum a inovace,
 • lepší propojení výzkumných institucí s malými a středními podniky a zlepšení přístupu malých a středních podniků k výsledkům výzkumu a inovací, aplikace výsledků výzkumu a inovací s cílem uvedení na trh,
 • zakládání společných inovačních center.
Typ opatření 1.1c: Komunikace a mobilita výzkumných pracovníků

Cílem je zlepšit vhodnou komunikací přístup k výsledkům výzkumu příslušným cílovým skupinám v příhraničí, jako jsou malé a střední podniky nebo výzkumní pracovníci, a posílit výměnu informací mezi jednotlivými výzkumnými pracovníky. Výměna informací by měla probíhat vždy v kontextu přeshraničního regionu. 

Příklady aktivit:

 • podpora přeshraniční mobility výzkumných pracovníků,
 • vědecká komunikace (informování, vzdělávání, zvyšování povědomí o vědeckých tématech).

Specifický cíl 2.1: Přizpůsobení se změně klimatu 

Opatření: 

Typ opatření 2.1a: Společná znalostní základna – inventarizace a výměna dat s cílem zlepšit připravenost na dopady změny klimatu

Cílem je posílit přeshraniční vnímání dopadů změny klimatu a umožnit realizaci odpovídajících opatření založených na společné datové základně.

Příklady aktivit:

 • zkoumání dopadů změny klimatu v programovém území a v jednotlivých regionech, včetně ekonomických rizik způsobených změnou klimatu,
 • výměna dat a rozšiřování monitorovacích systémů k dopadům souvisejícím se změnou klimatu,
 • přeshraniční výměna know-how o dopadech souvisejících se změnou klimatu.
Typ opatření 2.1b: Společné pilotní akce a řešení v oblasti přizpůsobení se změně klimatu

Cílem je zavést společné řízení rizik, společná přeshraniční řešení a investice za účelem zlepšení připravenosti na změnu klimatu.

Příklady aktivit:

 • posílení spolupráce při budování integrovaného systému řízení rizik,
 • spolupráce v rámci opatření pro přizpůsobení se změně klimatu (např. výsadba druhů odolných vůči suchu, zahradní/parkové úpravy ve městech/na venkově, zelená a modrá infrastruktura pro snížení vlivu tepelných ostrovů),
 • společná environmentální opatření na zemědělských půdách a v lesích (např. zlepšení kvality půdy, zamezení erozi),
 • společné pilotní akce, např. výsadba zeleně, snižování spotřeby půdy, rekonstrukce budov, zadržování vody pro lepší mikroklima, zvýšení odolnosti půdy,
 • společný vývoj nástrojů pro identifikaci rizik a vhodných vodohospodářských opatření,
 • společná řešení pro správné hospodaření s vodními zdroji (např. zavlažování v zemědělství, zadržování vody, ekologická opatření pro přirozené zadržování vody, zajištění zdrojů pitné vody).
Typ opatření 2.1c: Zvyšování povědomí a vzdělávací opatření v oblasti přizpůsobení se změně klimatu 

Cílem je zvýšit povědomí o nebezpečí a sociálních, ekonomických a ekologických důsledcích změny klimatu a podpořit změnu chování veřejnosti i místních orgánů.

Příklady aktivit:

 • kampaně na zvyšování povědomí o problematice ochrany klimatu pro obyvatele obcí (např. informační  kampaně pro představitele obcí, zvyšování povědomí o ochraně před katastrofami),
 • vzdělávací opatření a zvyšování kvalifikace v oblasti změny klimatu (např. vzdělávání obyvatel).

Specifický cíl 2.2: Ochrana přírody a biologická rozmanitost 

Opatření:  

Typ opatření 2.2a: Společná znalostní základna – inventarizace a výměna dat s cílem zlepšit vodní hospodářství

Cílem je posílit výměnu přeshraničních znalostí a dat na podporu přiměřeného a koordinovaného vodního hospodářství v regionu.

Příklady aktivit:

 • spolupráce pro lepší ochranu vodních zdrojů (např. prameny a malé vodní toky, podzemní vody, společná správa povodí, propojení vodního hospodářství a ochrany přírody),
 • společné akce k rozšíření přeshraniční znalostní základny o přeshraničním regionu.
Typ opatření 2.2b: Společné pilotní akce a investice do společných řešení pro ekologické vodní hospodářství

Cílem je realizovat společné projekty, které by měly zlepšit hospodaření s vodními zdroji v regionu a zvýšit připravenost na nepředvídatelné události, jako jsou povodně nebo sucha. Tento typ opatření zahrnuje aktivity v oblasti komunikace a zlepšení informovanosti pro širokou veřejnost.

Příklady aktivit:

 • společná obnova vodních útvarů (např. obnova přírodních toků a břehů řek, obnova niv).
Typ opatření 2.2c: Společná znalostní základna – inventarizace a výměna dat za účelem zvýšení biologické rozmanitosti

Cílem je posílit přeshraniční výměnu znalostí a dat s cílem zlepšit informace o stavu biologické rozmanitosti v regionu a identifikovat vhodná opatření.

Příklady aktivit:

 • zlepšení situace v oblasti dat a monitorování,
 • společné databáze,
 • společné plány řízení.
Typ opatření 2.2d: Společné pilotní akce a společná řešení ke zlepšení a ochraně biologické rozmanitosti

Cílem je realizace společných projektů zaměřených na zlepšení biologické rozmanitosti a ochranu přírodních stanovišť. 

Příklady aktivit:

 • rozvoj sítí biotopů,
 • koridory pro migraci divoce žijících zvířat,
 • společný management krajiny,
 • kontrola neofytů a kůrovce,
 • znovuvysazování rostlin a živočichů (dle Směrnice o stanovištích),
 • projekty zaměřené na biologickou rozmanitost s integrovanými udržitelnými prvky cestovního ruchu (nikoli projekty zaměřené čistě na cestovní ruch),
 • společné přístupy k obnově modré a zelené infrastruktury v městských oblastech.
Typ opatření 2.2e: Aktivity zaměřené na zvyšování povědomí a vzdělávání na podporu biologické rozmanitosti

Cílem je zvýšit povědomí široké veřejnosti o bohatství regionu a o potřebě jeho lepší ochrany.

Příklady aktivit:

 • zvyšování povědomí obyvatel o otázkách biologické rozmanitosti prostřednictvím opatření na zlepšení informovanosti o životním prostředí,
 • projekty zaměřené na biologickou rozmanitost se vzdělávacími aktivitami.

Specifický cíl 3.1: Vzdělávání a odborná příprava 

Opatření: 

Typ opatření 3.1a: Přeshraniční spolupráce za účelem zlepšení nabídky přeshraničního vzdělávání mateřských, základních, středních, vysokých a odborných školách

Cílem je zlepšit strategické základy pro přeshraniční vzdělávání.

Příklady aktivit:

 • rozvoj společných/dvojjazyčných pedagogických/didaktických konceptů,
 • společná vzdělávací schémata (vč. digitálních nástrojů a metod – výukové prostředí, koncepty učeben, didaktická opatření, práce s online vyhledávači atd.).
Typ opatření 3.1b: Společná pilotní opatření a investice za účelem zlepšení nabídky přeshraničního vzdělávání v mateřských, základních, středních, vysokých a odborných školách

Cílem je realizovat přeshraniční iniciativy založené na relevantních strategiích a výměně know-how.

Příklady aktivit:

 • společné vzdělávací akce v tématech relevantních pro přeshraniční oblast, zejména environmentální výchova, zdraví a ošetřovatelství, digitální dovednosti a technické vzdělávání,
 • společná opatření k přizpůsobení dovedností a znalostí budoucím pracovním příležitostem (např. témata budoucnosti jako přeshraniční „rozšířená/virtuální realita“ a (sociální) podnikání),
 • společné akce na podporu vzdělávání v raném dětství,
 • společné akce na podporu primárního, sekundárního a terciárního vzdělávání,
 • společná opatření na podporu výběru povolání u mladých lidí,
 • společná opatření k posílení harmonizace systému odborného vzdělávání pro uspokojení potřeb společného trhu práce,
 • společná opatření na posílení harmonizace vzdělávání a kvalifikace (zejména střední školy, terciární vzdělávání, odborné školy).
 

Specifický cíl 3.2: Kultura a cestovní ruch

Opatření: 

Typ opatření 3.2a: Přeshraniční výměna know-how a dat k posílení odolnosti odvětví cestovního ruchu a kultury

Cílem je vytvořit kvalitní informační základnu o hlavních charakteristikách turistického kapitálu a služeb v cestovním ruchu v příhraničí, identifikovat klíčová témata v oblasti kulturního a přírodního dědictví a cestovního ruchu (strategických pro přeshraniční region) a dále zajistit diverzifikaci turistických nabídek prostřednictvím integrovaných koncepcí cestovního ruchu pro známé i méně známé turistické destinace (např. zmírnění sezónnosti, prodloužení turistické sezóny, usměrnění toku turistů, předcházení „overtourismu”).

Příklady aktivit:

 • společný rozvoj strategicky klíčových témat týkajících se nehmotného a hmotného kulturního a přírodního dědictví,
 • společný rozvoj klíčových témat pro rozvoj udržitelného a zeleného cestovního ruchu,
 • společný rozvoj kompetencí směrem k zelenějšímu i digitálnějšímu zaměření za účelem posílení odolnosti a dlouhodobé udržitelnosti,
 • kombinování odborných znalostí a kompetencí národních aktérů (např. velkých národních muzeí) s odbornými znalostmi regionálních aktérů,
 • zavádění společných postupů pro systematický monitoring návštěvníků za účelem cílené implementace společných plánů řízení.
Typ opatření 3.2b: Společné pilotní akce a investice na podporu odolnosti odvětví cestovního ruchu a kultury

Cílem je připravit a implementovat společná řešení a pilotní akce včetně investic do kulturních a přírodních památek.

Příklady aktivit:

 • společná opatření pro obnovu/posílení odolnosti odvětví pohostinství v regionu s cílem zlepšit jeho připravenost na budoucí krize a přispět k zotavení z krize Covid-19,
 • společné investice do klíčových témat pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu a do nehmotného a hmotného kulturního a přírodního dědictví na základě kvalitního strategického rámce,
 • společná digitalizace produktů kulturního a přírodního dědictví pro informování různých cílových skupin,
 • společné rozšiřování, úpravy (např. bezbariérový přístup) nebo údržba turistické infrastruktury se zaměřením na zvýšení kvality a propagaci společných nabídek k dosažení vyšší úrovně odolnosti cestovního ruchu,
 • zlepšení spolupráce v destinačním managementu a vytváření společných (přeshraničních) destinací pod jednou značkou s aktivní vzájemnou propagací, se specifickým důrazem na „zelené“ turistické cíle a méně známé turistické destinace s vysokým potenciálem,
 • realizace společných vzdělávacích opatření pro aktéry působící v oblasti cestovního ruchu a kultury,
 • podpora společného kvalitního marketingu cestovního ruchu, který zohledňuje požadavky digitální transformace, se zvláštním zaměřením na zelenější orientaci odvětví a lepší udržitelnost.

Specifický cíl 4.1: Právní a institucionální spolupráce

Opatření:

Typ opatření 4.1a: Rozvoj společných strategií a výměna know-how

Cílem je zlepšit přeshraniční výměnu informací a dat za účelem podpory společných aktivit v oblasti administrativy a legislativy zaměřených například na odstraňování překážek přes hranice.

Příklady aktivit:

 • vytváření společných strategií v různých oblastech, jako je výzkum, technologie a inovace (VTI), vodní hospodářství, doprava a mobilita, přírodní a kulturní dědictví, zdravý životní styl, demografické změny, zdravotní péče, regionální rozvoj, služby na podporu podnikání, záchranné služby („IZS“),
 • shromažďování a zpracování kontextových informací v oblastech řešených programem spolupráce na podporu vzniku společných strategií,
 • vytváření společných strategií, struktur a komunikačních platforem pro výměnu zkušeností a know-how v oblasti cestovního ruchu.
Typ opatření 4.1b: Společné pilotní akce zaměřené na odstraňování překážek přes hranice

Cílem je podpora společných přeshraničních řešení k odstranění bariér a překážek způsobených různými právními a administrativními systémy.

Příklady aktivit:

 • společné aktivity a výměna know-how mezi aktéry veřejného života v relevantních tematických oblastech, např.
  • civilní ochrana a zvládání katastrof (např. spolupráce hasičských sborů, záchranných složek),
  • zdravotní péče,
  • vzdělání,
  • nakládání s odpady a recyklace,
  • ekologické dopravní koncepce.
Druh opatření 4.1c: Vytváření sítí a klastrové činnosti ke snížení administrativních a právních překážek

Cílem je lepší přeshraniční spolupráce mezi veřejnými institucemi s cílem lépe řešit společné problémy v budoucnu.

Příklady aktivit:

 • společné aktivity organizací podporujících malé a střední podniky (obchodní komory atd.); sem patří také vytváření sítí, podpora klastrových iniciativ, koordinační činnosti a další, 
 • institucionální spolupráce ke snížení administrativních a právních překážek,
 • spolupráce mezi veřejnými institucemi za účelem optimalizace služeb občanům a podnikům a pro splnění požadavků otevřené a moderní správy.