URBACT IV


Oficiální stránky programu

Oficiální stránky programu naleznete zde: https://urbact.eu/ceska-republika

Monitorovací systém Synergie CTE 2021-2027: https://cte-2127.synergie-europe.fr/


Kontakty

Národní bod URBACT IV – kontaktní údaje

Kontaktní místo URBACT, které zodpoví veškeré dotazy týkající se výzvy, je zřízeno na Ministerstvu pro místní rozvoj. Své dotazy můžete směřovat na email urbact@mmr.gov.cz

Markéta Horská marketa.horska@mmr.gov.cz

Telefon: +420 721 411 487


Výzvy

1. výzva programu URBACT IV pro Action Planning Networks otevřena do 31. března 2023

Výzva určena především městským správám, které jsou ochotny spolupracovat s dalšími evropskými městy na přípravě a realizaci integrovaných akčních plánů reagujících na jejich místní výzvy. 

Města a další veřejné subjekty z členských států a partnerských států (Norsko a Švýcarsko) Evropské unie, a také ze zemí využívajících Nástroj předvstupní pomoci (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Severní Makedonie a Srbsko) mohou získat finanční prostředky na svou účast v sítích Action Planning Networks.
URBACT IV

Program URBACT IV (2021-2027) je evolucí, nikoli revolucí. Bude i nadále podporovat města, která pracují na integrovaném a udržitelném rozvoji prostřednictvím spolupráce v EU. Stávající typy sítí se vrátí na scénu:

  • Města zapojená do Action Planning Networks (APN) budou vypracovávat místní integrované akční plány s cílem zlepšení svých měst.
  • Města zapojená do Transfer Networks (TN) se budou učit, přizpůsobovat a opětovně využívat osvědčené postupy ve svém lokálním kontextu.
  • Města v Innovation Transfer Mechanism (ITM) budou vypracovávat investiční plány pro iniciativy realizované v rámci projektů Urban Innovative Actions a Evropské městské iniciativy.

Sítě URBACT IV přivítají kromě měst z 27 členských států EU, také města z partnerských států (Norsko, Švýcarsko) a ze zemí NPP (Nástroj předvstupní pomoci – IPA v angličtině): Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Severní Makedonie a Srbsko. Města z ostatních zemí se mohou aktivit programu účastnit na vlastní náklady.

Sítě URBACT IV budou i nadále pokrývat širokou škálu městských témat, ze kterých si města budou moci sama vybírat. Velmi si však ceníme také toho, že budou zároveň zohledněna průřezová témata programu: ekologie, gender a digitální technologie. Aktivity v oblasti budování kapacit, kapitalizace programu URBACT i stěžejní akce jako e-University nebo City Festival budou samozřejmě pokračovat až do roku 2027!

Struktura řízení

Struktura řízení URBACT zajišťuje, že činnosti jsou transparentní, efektivní a splňují potřeby evropských měst.

Evropská komise (Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku) dohlíží na URBACT a zaručuje, že činnosti budou i nadále hrát klíčovou roli v politice soudržnosti EU.

Monitorovací výbor , který je zastoupen členskými a partnerskými státy EU, Evropskou komisí, zeměmi IPA, Evropským výborem regionů a Radou evropských obcí a regionů, definuje strategické směřování programu URBACT a rozhoduje o aktivitách k realizaci. Členové Monitorovacího výboru si také vyměňují informace o potřebách měst, tematických prioritách, programových vazbách na Evropskou městskou iniciativu a politiku soudržnosti na národní a evropské úrovni.

Řízením programu URBACT je pověřen Řídící orgán , jehož hostitelem je Francouzská národní agentura pro územní soudržnost (Agence nationale de la cohésion des territoires).

Společný sekretariát URBACT se sídlem v Paříži (FR) provádí rozhodnutí přijatá Monitorovacím výborem. Sekretariát navrhuje a zajišťuje činnosti související s cíli programu URBACT.

URBACT v průběhu let

  • URBACT III , 2014-2020, podpořil 678 partnerských měst v celé Evropě a zaměřil se na sdílení osvědčených postupů prostřednictvím přenosových sítí a implementaci integrovaných akčních plánů. Souhrn hodnocení programu URBACT III naleznete zde . 
     
  • URBACT II , ​​2007-2013, rozšířil rozsah programu tak, aby se zaměřil na udržitelný rozvoj měst v celé řadě oblastí politiky a poprvé zahrnoval iniciativy pro budování kapacit.
     
  • První cyklus programu URBACT – URBACT I – probíhal v letech 2002 až 2006 a vycházel z pilotních projektů EU, které začaly koncem 80. let a rozvíjely integrované přístupy k obnově měst.