INTERREG EUROPE (2021-2027)

Rozpočet programu

Alokace: 379,5 mil. EUR

Fond: EFRR


Národní orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj
Telefon: +420 234 152 213
Email: nadnarodni@mmr.gov.cz

Řídící orgán

Regionální rada regionu Hauts de France (Francie) se sídlem v Lille

Région Hauts-de-France Vector Logo - (.SVG + .PNG) - FindVectorLogo.Com

Výzvy

Stáhněte si přehled plánovaných výzev. Informace týkající se dosud nevyhlášených výzev jsou pouze předběžné a podléhají schválení monitorovacím výborem.


Schválené projekty z výzev


Stáhněte si seznam schválených projektů včetně přidělení na konkrétní pobočku Centra (NUTS II)

Aktualizovaný přehled maximálních hodinových sazeb naleznete ZDEOdpověď: Ano, v tomto případě se jedná o plný úvazek, tzv. full time.


Cíl programu
Zlepšit implementaci regionálních rozvojových politik, včetně programů Investice pro růst a zaměstnanost

Území programu
Všechny státy EU + Albánie, Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Norsko, Srbsko, Švýcarsko a Ukrajina

Tematické zaměření programu
Jediná priorita programu: Lepší správní/institucionální spolupráce
Umožní projektům realizovat aktivity zaměřené na posilování institucionální kapacity a výměnu dobrých praxí mezi subjekty zapojených do realizace regionální politiky, ve všech oblastech odpovídajících tematickému zaměření kohezní politiky.

80% alokace programu je určena na tyto tematické oblasti:

Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa

 • Posilování výzkumných a inovačních kapacit a pokročilých technologií
 • Digitalizace
 • Konkurenceschopnost malých a středních podniků
 • Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci

Cíl politiky 2: Zelenější Evropa

 • Energetická účinnost a podpora energie z obnovitelných zdrojů
 • Rozvoj inteligentních energetických systémů
 • Prevence rizik a přizpůsobení se změně klimatu
 • Udržitelné nakládání s vodou
 • Oběhové hospodářství
 • Ochrana biodiverzity
 • Podpora udržitelné multimodální městské mobility

Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa

 • Rozvoj sociální ekonomiky a inkluze trhů práce
 • Odolnost systémů zdravotní péče
 • Udržitelný cestovní ruch a kultura

20% alokace programu na tyto tematické oblasti:

Cíl politiky 3: Propojenější Evropa

 • Rozvoj inteligentní a intermodální sítě TEN-T
 • Rozvoj inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility včetně napojení na sítě TEN-T

Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa

 • inkluzivní, moderní a odolné vzdělávání
 • Podpora začlenění znevýhodněných skupin obyvatelstva včetně migrantů

Cíl politiky 5: Evropa blíže občanům

 • podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v městských oblastech
 • podpory integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech

Podporované aktivity

Projekty
Jedná se o „měkké“ projekty zaměřené na posilování kapacit, výměnu zkušeností, přenos dobrých praxí a inovativních řešení, kterých se musí účastni partneři, alespoň ze 3 států.

Typické projektové aktivity
Konference, workshopy, příprava strategií, akčních plánů a postupů, doporučení studijní návštěvy, školení, pilotní investice. 

Délka projektu a financování
Typický projekt trvá 4 roky.