Oznamování protiprávního jednání

Oznamování protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen „oznámení“) upravuje Zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů a zákon č. 172/2023 Sb.

Cílem právní úpravy je zajistit, aby státní zaměstnanec či jiná osoba mohli upozornit na protiprávní jednání představeného či státního zaměstnance při výkonu státní služby nebo v souvislosti s tímto výkonem, aniž by byl za toto oznámení postižen, znevýhodněn, nebo v jeho důsledku vystaven nátlaku.

Prošetřovateli/určenými osobami Centra pověřenými vedením vnitřního oznamovacího systému byli určeni:
Ing. Miloš Šenkýř (vedoucí Oddělení přípravy a koordinace rozvojových projektů) a
Mgr. Markéta Reedová, MPA (ředitelka Odboru komunikace a rozvoje)

Za účelem možnosti podání oznámení v listinné podobě byla zřízena speciální schránka pro příjem těchto oznámení označená jako “Oznámení o protiprávním jednání”, která je umístěna u vchodu do sídla Centra pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 (schránka se nachází na plotě vpravo před vstupem do budovy).
Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednaní je také možno učinit prostřednictvím elektronické pošty na adresu protipravnijednani@crr.cz.

Za účelem možnosti ústního podání oznámení, které je možné učinit jak prostřednictvím osobní schůzky v přiměřené lhůtě, tak též prostřednictvím telefonního hovoru, uvádíme i telefonické kontakty na prošetřovatele/určené osoby:

Ing. Miloš Šenkýř, tel. +420 736 527 898
Mgr. Markéta Reedová, MPA, tel. +420 606 616 297

V případě, že se rozhodnete své oznámení řešit mimo vnitřní oznamovací systém Centra pro regionální rozvoj České republiky, lze oznámení podat prostřednictvím externího oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR, přístupného zde, nebo telefonicky na čísle +420 221 997 840, či prostřednictvím e-mailové adresy oznamovatel@msp.justice.cz.

Oznamování korupčního jednání

V souladu s Interním protikorupčním programem Centra jsou oznamovatelům podezření na korupci či zjištění indicií korupčního jednání jakkoliv souvisejícího s Centrem pro regionální rozvoj České republiky k dispozici komunikační kanály:

  • e-mailem na protikorupcni@crr.cz;
  • v listinné podobě můžete využít poštovní schránku umístěnou nedaleko vchodu do budovy hlavní kanceláře Centra, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 – Strašnice (schránka se nachází na plotě vpravo před vstupem do budovy).

Oznámení podezření na korupci by mělo obsahovat zejména:

  • identifikaci osob podezřelých ze spáchání protikorupčního jednání, včetně všech zainteresovaných osob, popř. osob profitujících z takového jednání;
  • podrobný a souvislý popis možného korupčního jednání včetně časového sledu;
  • konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání korupčního jednání.

Identita oznamovatele bude ochráněna.

(PDF, 221.88 kB)