IROP 2014-2020 ukončen

V prvním čtvrtletí roku 2024 jsme v dojíždějícím IROP 2014–2020 schválili celkem 631 žádostí o platbu s dotací ve výši 18 miliard korun. Peníze tak k příjemcům postupně putují z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a na Centrum v tomto programu čekají další úkoly.

Nyní se zaměříme na kontrolu 5leté doby udržitelnosti zrealizovaných projektů, kterých je za celý IROP více než 12 500. Také se budeme věnovat zdárnému dokončení 76 projektů zařazených do režimu tzv. nedokončených a nefungujících projektů, které svou realizaci ukončí v průběhu následujících 3 let.

Na začátku dubna 2024 jsme k financování doporučili úplně poslední projektu z IROP I. Mezi prvním a posledním doporučeným projektem přitom uplynulo neuvěřitelných 3038 dní, což je přes 8 let, téměř 100 měsíců nebo 434 týdnů.

Celkově Centrum za tu dobu vypravilo 16 405 projektů (včetně nedoporučených), a to ve 3 461 dopisech. A že se za tu dobu celý proces posunul o mílový krok dopředu! Na začátku s ručně podepsaným dopisem jezdil z Vinohradské 46 na MMR kurýr. Roky už to naštěstí běhá datovkou a podepisuje se elektronicky.

Informace k nefungujícím a nedokončeným projektům

I když už je IROP I u zdárného konce, pracujeme ještě s projekty, které požádaly o prodloužení realizace. Díky tomu se překlopily do režimu tzv. nedokončených či nefungujících projektů, což umožňuje opatření EU FAST-CARE. Je třeba, aby příjemci takových projektů komunikovali s našimi regionálním pobočkami, kde jim poskytneme individuální konzultace.

Jde o příjemce, kteří kvůli specifickým okolnostem nestihli dokončit své projekty a kteří dostali možnost projekt rozdělit na více částí, aby mohl být naplněn jejich projektový cíl. U hotové etapy projektu do konce roku 2023 bude příjemci vyplacena příslušná část dotace z období 2014–2020. Nedokončenou část, jejíž zdržení příjemce prokazatelně nezavinil, pak bude moci zrealizovat v rámci další etapy z programu 2021–2027, ze které mu také bude proplacena, je-li téma podporováno i v novém programovém období.

Druhým příkladem je vyplacení způsobilých výdajů vynaložených do konce roku 2023 na projekt, který příjemce kvůli současné krizi nestihl řádně a celý dokončit. Takový příjemce bude mít také možnost dofinancovat aktivity z vlastních zdrojů. V doposud platných podmínkách by jinak musel vracet celou dotaci.

Jaké jsou možnosti dokončení projektů, které nebyly úspěšně zrealizovány k 31. 12. 2023?

1. Dokončení projektu z vlastních zdrojů do 15. listopadu 2024 – tzv. nedokončené projekty

 • Příjemce se zaváže, že realizaci projektu dokončí do 15. listopadu 2024 s tím, že ji od 1. ledna 2024 bude financovat z vlastních zdrojů.
 • Z dotace IROP budou uhrazeny pouze způsobilé výdaje, které příjemci vznikly a byly jím uhrazeny do 31. prosince 2023.
 • Období udržitelnosti projektu začíná od ukončení realizace projektu. Doba udržitelnosti projektu trvá 5 let, pokud není ve Specifických pravidlech uvedeno jinak.
 • Jestliže nebude projekt dokončen ani do 15. 11. 2024 a splňuje podmínky uvedené níže v bodu 2., může být zařazen mezi tzv. nefungující projekty.
 • Pokud projekt nebude možné zařadit mezi nefungující, veškeré výdaje projektu se stanou nezpůsobilými a příjemce bude povinen již vyplacenou dotaci vrátit.

2. Dokončení projektu z vlastních zdrojů do 15. února 2026 – tzv. nefungující projekty

 • Příjemce se zaváže, že realizaci projektu dokončí do 15. února 2026 s tím, že ji bude od 1. ledna 2024 financovat z vlastních zdrojů.
 • Podmínkou je, že se jedná o projekt s celkovými náklady nad 2 miliony EUR, který není dokončený (i když se částečně využívá) nebo je dokončený, ale nevyužívá se.
 • Z dotace IROP budou uhrazeny pouze způsobilé výdaje, které příjemci vznikly a byly jím uhrazeny do 31. 12. 2023.
 • Období udržitelnosti projektu začíná od ukončení realizace projektu. Doba udržitelnosti projektu trvá 5 let, pokud není ve Specifických pravidlech uvedeno jinak.
 • Celkové způsobilé výdaje, vykázané na nefungující projekty, mohou představovat maximálně 10 % celkové alokace IROP.

3. Fázování projektu

 • Projekt bude rozdělen do 2 samostatných celků (tzv. fází), které budou jasně oddělené z finančního hlediska a budou mít oddělené auditní stopy. První fáze je spolufinancovaná z IROP v období 2014–2020 a druhá fáze bude realizovaná a financovaná z IROP v navazujícím období 2021–2027.
 • Druhá fáze proto musí splnit podmínky způsobilosti v období 2021–2027 (věcná způsobilost, splnění podmínek veřejné podpory, horizontální kritéria atd.).
 • Jelikož obě fáze projektu tvoří jeden celek a jsou tedy považovány za jeden projekt, období udržitelnosti projektu začíná až ukončením druhé fáze projektu. Doba udržitelnosti projektu trvá 5 let, pokud není ve Specifických pravidlech uvedeno jinak.
 • Pro tento postup jsou stanoveny podmínky, které musí být dodrženy:
  • celkové způsobilé výdaje projektu přesahují 5 milionů EUR
  • realizace 1. fáze projektu musí být dokončena nejpozději 31. 12. 2023
  • 2. fáze projektu:
   • musí být předložena do výzvy pro fázované projekty v období 2021–2027
   • musí využít pouze indikátory definované pro období 2021–2027
   • je způsobilá pro financování z fondů EU v období 2021–2027, tzn. musí být v souladu s platnými podmínkami a legislativou období 2021–2027 (z hlediska věcné způsobilosti, splnění podmínek veřejné podpory, horizontálních kritérií atd.).
 • Fázování bude na základě stanovených podmínek možné jen v některých specifických cílech.
 • Fázování nelze využít v případě projektů financovaných prostřednictvím finančních nástrojů.
 • Projekt, jehož realizace nebude dokončena do 31. 12. 2023 a příjemce nevyužije některou z výše uvedených možností, resp. nebude splňovat podmínky pro její využití, nesplní účel, na který byla dotace poskytnuta. V tomto případě nebude dotace vyplacena a již proplacené peněžní prostředky bude příjemce povinen vrátit

Podrobnosti a všechny důležité informace k ukončování programového období jsme pro vás shrnuli na speciální podstránce.

Ukončení IROP 2014–2020