Rozpočet stavebních projektů

V následujícím textu najdete nejdůležitější informace k položkovým rozpočtům staveb, které jsou realizovány v rámci projektů IROP. Vzhledem k tomu, že CRR kontroluje v průběhu realizace projektů nejen čerpání jednotlivých položek rozpočtů, ale také jejich formát a strukturu, připravilo pro žadatele a příjemce přehledné doporučení a informace o tom, jak zpracovat uvedené dokumenty.

Po rozkliknutí odkazu vám bude k dispozici návod na dokládání rozpočtů stavebních prací, ve kterém naleznete nejdůležitější informace k položkovým rozpočtům staveb realizovaných v projektech IROP 2014–2020.

Z důvodu ukončení podpory modulu „čerpání“ v programu KROS4 nebude možné použít pro dokládání čerpání k rozpočtům přenos čerpání přes elektronický formát (.kza, .kz, .unixml apod.), ale bude nezbytné provést přenos čerpání pomocí aplikace Průběh výstavby.

Ze strany CRR jsou akceptovány i jakékoli jiné elektronické formáty soupisů provedených prací (čerpání), které umožňují zpětný import čerpání i z jiných programů pro rozpočtování.

Průběh výstavby je online aplikace v BIM platformě, která zároveň nahrazuje modul čerpání v programu KROS 4. Slouží k evidenci a schvalování provedených prací i na dálku – jednoduše přes webový prohlížeč na počítači nebo mobilu.

U položkových rozpočtů staveb vypracovaných v rozpočtovém SW KROS4 bude nově probíhat kontrola a zasílání podkladů čerpání prostřednictvím aplikace Průběh výstavby. Zde si každý zájemce může zaregistrovat účet a na tuto BIM platformu se přihlásit. CRR jako vlastník licence může příjemci umožnit přístup ke konkrétnímu rozpočtu vítězného dodavatele stavby pro vyplnění čerpání. Pro účely programu IROP BIM platforma nahrazuje modul čerpání v rozpočtovém SW KROS4.

Zasílání podkladů čerpání prostřednictvím aplikace Průběh výstavby v BIM platformě:

1. Příjemce/zhotovitel stavby používá aplikaci Průběh výstavby, ve které má podklady čerpání (soupisy provedených prací) ke kontrolované stavbě.

Příjemce bude kontaktován depeší v ISKP, ve které bude uvedeno, kterému pracovníkovi CRR má na e-mailovou adresu podklady čerpání nasdílet. Poklady čerpání je třeba nasdílet v úrovni role Objednatel/investor.

Pokud má příjemce/zhotovitel stavby v Průběhu výstavby schválená období (např. v rámci komunikace/schvalování zhotovitel – investor), vyplněné čerpání se pracovníkovi CRR zobrazí automaticky po nasdílení.

Pokud období nejsou schválená, je potřeba pracovníkovi CRR prostřednictvím BIM platformy odeslat žádost o schválení jednotlivých období.

2. Příjemce/zhotovitel stavby nepoužívá aplikaci Průběh výstavby a potřebuje od CRR nasdílet smluvní rozpočet, včetně případných dodatků, pro vyplnění čerpání.

Příjemce si zaregistruje účet v BIM platformě na http://www.bimplatforma.cz a kontaktuje manažera projektu (depeší v ISKP) s požadavkem o nasdílení rozpočtu do Průběhu výstavby pro vyplnění čerpání. Součástí požadavku bude uvedena i e-mailová adresa příjemce pod zaregistrovaným účtem v BIM platformě, na kterou požaduje rozpočet nasdílet.

Po nasdílení příjemce otevře rozpočet stavby/projektu v BIM platformě, dále otevře z nabídky umístěné vlevo modul „Průběh výstavby“. Zde příjemce zakládá měsíční splátky po kliknutí na tlačítko „Období“ a vyplňuje čerpání dle skutečně provedených prací. Po vyplnění čerpání příjemce odešle CRR žádost o schválení jednotlivých období.

Aby byly všechny uvedené rozpočty a soupisy pro CRR použitelné a zpracovatelné, je třeba se při jejich vytváření a dalším zpracovávání držet určitých pravidel a nařízení. Mezi základní dokumenty, které specifikují, jak by měly dané výstupy vypadat, patří tyto:

 • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
  • Tento dokument zcela jasně specifikuje formát a strukturu předkládaného stavebního rozpočtu ve všech fázích projektu.
  • Velice důležité jsou části kapitol: 5. Investiční plánování a zadávání zakázek, 6. Speciální úprava předkládání dokumentace u zakázek na stavební práce, 18. Financování
 • Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
  • Vyhláška ve svých jednotlivých paragrafech stanovuje a popisuje přesné náležitosti položkového rozpočtu stavby až do detailu jednotlivých položek rozpočtu.
 • on o zadávání veřejných zakázek (Zákon č. 134/2016 Sb.)
  • V zákoně je uvedeno, jakým způsobem by měla být stanovena předpokládaná hodnota stavebních prací, tedy jakou zvolit cenovou soustavu atd.
 • Předložený rozpočet nesplňuje požadovaný elektronický formát dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Rozpočet není výstupem softwaru pro rozpočtování, a není tak možné jej řádně zpracovat. To platí nejen pro rozpočty předpokládané hodnoty, ale velice často i pro rozpočty dodatků ke Smlouvě o dílo.
 • Předložený rozpočet obsahuje tzv. „kpl položky“, které poté odkazují na dílčí položkové rozpočty, které jsou ve většině případů zpracované pouze jako náhodné excelové soubory, a nesplňují tak požadavky na formát a strukturu. Takto rozdělený rozpočet je opět velice náročné zpracovat a zkontrolovat, a to ve všech fázích projektu.
 • Rozpočty nejsou zpracovány v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb. a chybí jim základní náležitosti, jako jsou například výkazy výměr, rekapitulace, dostatečné popisy položek atd.
 • Ocenění rozpočtu jednotlivých dodatků je velice často v rozporu s uzavřenou Smlouvou o dílo nebo s OPPŽP. Položky jsou oceněny jinak, než bylo uzavřeno nebo nařízeno, a dochází tak ke zbytečným průtahům kontrol rozpočtů, které končí ve většině případů krácením dotčených položek.
 • Není doloženo vysvětlení k ocenění jednotkových cen víceprací, změnového rozpočtu, jež nevychází z uzavřené Smlouvy o dílo, ani cenové soustavy (položky vlastní) dle podmínek OPPŽP.
 • Předkládané čerpání ke kontrole nemá kompletní podklady nebo jsou podklady ve špatném formátu. Ke kontrole čerpání je vždy potřeba předložit vystavené faktury a k nim soupisy skutečně provedených prací v požadovaném formátu (výstup z programu pro rozpočtování nebo vyplněný podklad CRR). Tyto nedostatky opět zbytečně protahují celou kontrolu.

Detailnější a individuální nedostatky se řeší v rámci každého projektu.

 • Zpracovávat rozpočty dle předepsaných dokumentů a nařízení (Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, Vyhláška č. 169/216 Sb. atd.)
 • Zpracovávat rozpočty a čerpání v rozpočtářských softwarech, ulehčuje to přenos dat.
 • Respektovat vlastní ujednání uvedené ve Smlouvě o dílo. Speciálně při vytváření rozpočtů k dodatkům ke smlouvě.
 • Vyžádat si podklad pro vyplnění čerpání od CRR, pokud ho nejste schopni doložit v požadovaném formátu.
 • Konzultovat. V případě nejasností nebo problémů se obrátit na příslušného manažera projektu – rozpočtáře s žádostí o pomoc nebo dotazem. Je lepší se třikrát zeptat než jednou něco pokazit.

Stavební rozpočty předkládané v průběhu jednotlivých fázích projektu:

I. fáze

 • Položkový rozpočet stanovující předpokládanou hodnotu stavebních nákladů projektu (rozpočet projektanta)
  Jedná se o rozpočet, který je zpracován před vypsáním VZ a za pomoci běžně dostupných cenových soustav (např. URS, RTS atd.) je stanovena předpokládaná hodnota stavebních prací.

II. – III. fáze

 • Položkový rozpočet stavby vítězného zhotovitele (smluvní rozpočet)
  Toto je slepý rozpočet vyplněný vítězným zhotovitelem z VZ, tzv. vítězná nabídka, která je pak stvrzena podepsáním Smlouvy o dílo.

IV. – V. fáze

 • Položkový rozpočet stavby – dodatek (změnový rozpočet)
  Pokud dojde v průběhu realizace stavby ke změnám, není možné zasahovat do smluvního rozpočtu, a proto je potřeba tyto změny vždy pečlivě evidovat (změnové listy, dodatek ke smlouvě atd.) a zpracovat pro ně zvlášť položkový rozpočet. Tento rozpočet obsahuje pouze položky, kterých se daná změna týká – tzv. vícepráce, méněpráce, případně záměny.

ŽoP

 • Soupis skutečně provedených prací/čerpání
  Aby bylo možné zkontrolovat, že jsou provedené stavební práce čerpány dle uzavřené Smlouvy o dílo a případných Dodatků ke smlouvě, je třeba dokládat ke každé vystavené faktuře soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání. Tento výkaz se pak porovnává s položkovým rozpočtem stavby vítězného zhotovitele a kontroluje se, zda nedošlo k nedočerpání, přečerpání nebo ke změně položek v rámci fakturace.