Udržitelnost projektu

Udržitelnost je doba, po kterou příjemce musí zachovat výstupy projektu v souladu s čl. 71 Obecného nařízení. K udržení výstupů je příjemce zavázán v Podmínkách právního aktu, ve kterých je stanovená doba udržitelnosti a povinnosti příjemce. Dodržení doby a podmínek udržitelnosti může být předmětem kontroly EÚD, EK, AO, PCO, MF, OFS, NKÚ, ŘO IROP, CRR a dalších oprávněných orgánů státní správy.

Pokud není ve Specifických pravidlech uvedeno jinak, doba udržitelnosti je stanovená na pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP, tzn. následující den po datu nastavení centrálního stavu Projekt finančně ukončen ze strany ŘO v MS2014+. O zahájení udržitelnosti je příjemce informován automatickou depeší prostřednictvím MS2014+.

Monitorování zachování výstupů projektu probíhá přes Zprávy o udržitelnosti, které se podávají každých dvanáct měsíců od zahájení doby udržitelnosti.  

Při zpracování Zpráv o udržitelnosti doporučujeme využívat zveřejněné Seznamy povinných příloh ZoU a Kontrolní listy ZoU.

Podrobné informace ke Zprávám o udržitelnosti naleznete v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, kapitola 20. Udržitelnost.

V případě konkrétního dotazu k udržitelnosti se obraťte na Vašeho manažera projektu.

Jak podat Zprávu o udržitelnosti?

Během udržitelnosti předkládá příjemce elektronicky v MS2014+ zprávy o udržitelnosti projektu. Harmonogram jejich podání se příjemci v MS2014+ automaticky zobrazí poté, co je projekt finančně ukončen ze strany ŘO. O blížícím se termínu pro podání ZoU projektu je příjemce informován automaticky v MS2014+.

Podrobný návod, jak podat Zprávu o udržitelnosti, naleznete v příloze č. 34 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.

V případě konkrétního dotazu k práci v MS2014+ se obraťte na administrátora monitorovacího systému.

Jaké povinnosti má příjemce v době udržitelnosti?

Příjemce je po dobu udržitelnosti povinen:

 • Každých dvanáct měsíců od zahájení udržitelnosti podávat v MS2014+ Průběžnou ZoU projektu
 • Řádně vést účetní evidenci majetku pořízeného z dotace a výstup z této evidence předkládat jako přílohu ZoU a Závěrečné ZoU projektu za sledované období
 • Doložit se závěrečnou ZoU projektu přepočet finanční mezery a maximální výše dotace
 • Do 10 pracovních dnů ode dne ukončení udržitelnosti podat v MS2014+ Závěrečnou ZoU projektu
 • Udržet dosažené cíle a výstupy projektu
 • Dodržovat pravidla publicity
 • Prokázat naplnění a udržení indikátoru
 • Informovat CRR o všech zahájených externích kontrolách, zasílat návrhy závěrečných zpráv a protokolů, zasílat CRR finální zprávy, plnit nápravná opatření z předcházejících kontrol
 • Informovat CRR o všech změnách v projektu
 • Monitorovat příjmy projektu do uzavření programu EK
 • Řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu
 • Veškerý pořízený majetek používat k účelu, ke kterému se zavázal v Žádosti o podporu
 • V případě integrovaných projektů informovat nositele strategie, případně ZS ITI, o podstatných změnách v projektu

Ve Specifických pravidlech vydaných k příslušné výzvě mohou být uvedeny bližší informace k povinnostem příjemce v době udržitelnosti.