Seznamy povinných příloh zpráv o udržitelnosti

Centrum pro regionální rozvoj České republiky zveřejňuje seznam povinných příloh pro jednotlivé specifické cíle, které je nezbytné předložit společně se Zprávou o udržitelnosti. Zároveň doporučujeme při zpracování Zpráv o udržitelnosti využívat i zveřejněné kontrolní listy k udržitelnosti k jednotlivým specifickým cílům, které obsahují stručný popis/průřez kontroly projektů pro daný specifický cíl.

Projekty integrovaných výzev SC 4.1 se řídí seznamem povinných příloh specifického cíle, do něhož daná aktivita projektu spadá.

SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální a silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

SC 3.2. Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů

SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

SC 4.2. Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS