Žádost o platbu a Zpráva o realizaci

Průběžnou/závěrečnou Žádost o platbu (dále jen „ŽoP“) a Zprávu o realizaci projektu (dále jen „ZoR“) není možné podat před schválením prvního právního aktu.

Příjemce podá prostřednictvím MS2014+ průběžnou/závěrečnou ŽoP/ZoR projektu a všechny požadované přílohy nejpozději do 20 pracovních dnů od:

 1. ukončení etapy projektu – na tuto povinnost budete upozorněni systémovou depeší
 2. vydání prvního Právního aktu
 3. schválení žádosti o změnu u etapy/projektu s datem ukončení realizace do 29. 11. 2023 – pokud se změna týká dané etapy a je nezbytná k předložení ŽoP/ZoR se správnými údaji

Příjemci, jejichž etapa/projekt má být ukončen/a v období mezi 30. 11. 2023 (včetně) a 31.12.2023 (včetně) mají povinnost předložit ZoR a ŽoP za všech okolností nejpozději do 20 pd od data ukončení etapy/projektu (více viz Závazné stanovisko ŘO IROP č. 43).

CRR ověřuje předloženou ŽoP/ZoR po formální a obsahové stránce dle Podmínek Právního aktu, Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Podrobné informace k administraci ŽoP/ZoR na CRR naleznete v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, kapitola 18. Financování.

V případě konkrétního dotazu k ŽoP/ZoR se obraťte na svého manažera projektu.

Jak podat Žádost o platbu a Zprávu o realizaci?

Podrobný návod, jak podat ŽoP a ZoR, naleznete v příloze č. 26 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.

Prezentace k administraci Žádosti o platbu / Zprávě o realizaci v IS KP14+ ke stažení zde.

V případě konkrétního dotazu k práci v MS2014+ se obraťte na administrátora monitorovacího systému.

Jaké dokumenty musí příjemce doložit do Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci?

Výčet příloh je orientační a pro každou výzvu se mohou povinné přílohy lišit.

 • Faktury/daňové doklady

  Splňují ustanovení § 11 zákona o účetnictví a jsou označené registračním číslem projektu.

 • Číslo smlouvy/objednávky

  Pokud číslo na faktuře není uvedeno, nedopisujte jej na fakturu/daňový doklad ručně, ale okomentujte provázanost smlouvy/objednávky s předkládanou fakturou v „Popisu výdaje“ na „Soupisce dokladů“.

 • Doklady o úhradě
  Bankovní výpisy, výdajové pokladní doklady.
 • Předávací protokoly
  Protokol bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla.
 • Dodací listy
 • Smlouva/objednávka
  U výdajů, které nebyly realizovány formou VŘ.
 • Dokumenty z výběrových řízení

  Pokud jste je ještě nedoložili, vložte je do modulu VZ.

 • Smlouva o zřízení bankovních účtů/čestné prohlášení o bankovních účtech

  Netýká se příjemců typu OSS a PO OSS. Příjemce dokládá jak bankovní účet, na který požaduje poskytnout dotaci, tak bankovní účty, ze kterých byly uhrazeny předkládané účetní/daňové doklady k proplacení (vzor viz příloha č. 32 Obecných pravidel).

 • Výpis z účetní evidence

  Zaúčtování veškerých příjmů a výdajů projektu – z této sestavy musí být zřejmé zaúčtování do investic a neinvestic a způsob oddělení účetnictví projektu. Na účetní sestavě vyznačte čísla dokladů dle soupisky. Dále uveďte, dle jakého konkrétního účetního znaku je účetnictví odděleno (pokud účetní sestava nezahrnuje pouze způsobilé výdaje, uveďte vazbu těchto ostatních výdajů na projekt).

 • Výstup z účetní evidence majetku pořízeného z dotace
 • Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu
  Fotodokumentace/printscreen/odkaz na internetové stránky.
 • Stavební práce

  Soubor čerpání, který odpovídá výdajům v dané ŽoP (ve struktuře položkového rozpočtu stavby).

 • DPH – přenesená daňová povinnost

  Doložení splnění daňové povinnosti (daňové přiznání, výpis z evidence pro daňové účely/kontrolní hlášení, doklad o úhradě).

 • Nákup nemovitostí (staveb a pozemků)

  Znalecký posudek ne starší 6 měsíců od data pořízení.

 • Fotodokumentaci z realizace projektu
  Naplnění výstupů projektu a dodržení pravidel publicity.
 • Mzdové výdaje

  Rekapitulace mzdových výdajů, pracovní smlouvy/DPČ/DPP včetně pracovní náplně, timesheety/výkazy práce, doklady o výplatě a úhradě odvodů.

 • Závěrečná etapav případě projektů s příjmy
  Přepočet finanční mezery v modulu CBA.
 • Závěrečná etapa – stavební práce

  Kolaudační rozhodnutí / kolaudační souhlas / rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby / rozhodnutí o povolení zkušebního provozu před vydáním kolaudačního souhlasu, pokud již bylo vydáno.

  Pokud není k datu ukončení realizace projektu vydán kolaudační souhlas, musí být doložen s první zprávou o udržitelnosti projektu, případně se zprávou o udržitelnosti projektu následující po ukončení zkušebního provozu stavby.
  U následujících výzev pak výslovně platí, že pokud není k datu ukončení realizace projektu doložen kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předkládá příjemce jako přílohu závěrečné zprávy o realizaci projektu rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby:
  • silnice (40, 42, 70, 91, 95. výzva),
  • vzdělávání (pouze 92. výzva),
  • sociální bydlení (34, 35, 79, 80, 60, 61, 62, 83, 84, 85. výzva) – zde platí, že jako příloha k závěrečné zprávě o realizaci je vyžadováno doložení kolaudačního souhlasu, resp. kolaudačního rozhodnutí s datem vydání / nabytí právní moci nejpozději k datu ukončení projektu.

Specifické povinné přílohy dle aktivit

Další povinné přílohy na jednom místě

Nejčastější chyby/doporučení

Vyvarujte se nejčastějším chybám v ŽoP/ZoR zde.
Matici způsobilosti výdajů najdete zde.
Podívejte se také na cenné rady a tipy zde, které vám pomohou s přípravou žádostí.