Kontroly na místě

Kontrola na místě je prováděna na základě § 8a zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a jedná se o veřejnosprávní kontrolu. Po procesní stránce je výkon veřejnosprávní kontroly na místě (dále jen „VSK na místě“) upraven zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“).

VSK na místě provádí vždy minimálně dva kontroloři. Jeden pracovník vystupuje v roli vedoucího kontrolní skupiny a minimálně jeden v roli člena.

VSK na místě je zahájena prvním kontrolním úkonem (nejčastěji to bývá doručením oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě) a to z moci úřední, přičemž vždy záleží na rozhodnutí kontrolního orgánu, zda kontrolu zahájí či nikoliv. Oznámení o zahájení kontroly může být doručeno také zmocněnci, který má písemnou plnou moc k zastupování kontrolované osoby v právních úkonech.

V souvislosti se zahájením VSK na místě je kontrolovaná osoba požádána o určení kontaktní osoby, která bude zajišťovat součinnost při kontrole jménem kontrolované osoby. Kontaktní osobu určuje kontrolovaný subjekt (statutární orgán) písemně. V případě, že je VSK na místě zahájena doručením oznámení o zahájení, nemusí být statutární orgán přítomen na úvodním jednání, za předpokladu, že kontaktní osobu ustanovil.

Okamžikem zahájení kontroly jsou aktivována všechna práva a povinnosti, která jsou s kontrolou spojena. Podrobné informace k právům a povinnostem kontrolované osoby jsou uvedeny mj. i v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, kap. 22.3 Veřejnosprávní kontrola.

Předmětem VSK na místě je ověření plnění podmínek poskytnutí dotace ze strany příjemce dotace a zkoumání skutečného stavu projektu a jeho porovnání se stavem deklarovaným, tedy takovým stavem, na základě kterého poskytovatel dotace vydal Právní akt/Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek, ve znění případných schválených změn. Kontrolovaná osoba je povinna členům kontrolní skupiny poskytnout ke kontrolní činnosti relevantní dokumentaci (v originální verzi), která souvisí s předmětem kontroly.

Výstupem z VSK na místě je Protokol o výsledku VSK na místě (dále jen „Protokol o kontrole“). Tento dokument shrnuje celkový průběh prováděné kontroly, obsahuje zjištěný stav věci a kontrolní zjištění. Protokol o kontrole se doručuje kontrolované osobě (statutárnímu orgánu) případně zmocněnci (tj. obdobně jako v případě doručení Oznámení o zahájení).

Proti kontrolním zjištěním, jež jsou uvedena v protokolu o kontrole, může kontrolovaná osoba podat námitky a to do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně a musí z nich být patrné, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a obsahovat zdůvodnění. Vypořádání námitek se řídí kontrolním řádem.

VSK na místě je ukončena zpravidla marným uplynutím lhůty pro podání námitek či písemným vzdáním se práva námitky podat, nebo dnem doručení vyřízení námitek kontrolované osobě.

Co udělat pro to, aby VSK na místě proběhla hladce a rychle?

  • Ustanovit kontaktní osobu, která bude k dispozici kontrolní skupině a která bude mít o předmětu kontroly relevantní informace.
  • Poskytnout kontrolní skupině vhodné prostory pro řádný výkon kontroly.
  • Poskytnout kontrolní skupině veškerou požadovanou/dostupnou dokumentaci k předmětu kontroly, tj. kompletní a v řádné kvalitě.