Evropská územní spolupráce

previous arrow
next arrow
Slider

Novinky

Zobrazit všechny

Základní informace o programech v období 2021 – 2027

Programy přeshraniční a nadnárodní spolupráce 2021 – 2027 navazují na programy realizované v období 2014 – 2020 a jsou i tentokrát zaměřeny na podporu spolupráce na přeshraniční, meziregionální a nadnárodní úrovni při dosažení cíle odstranění stávajících bariér ekonomického rozvoje, posílení sociální a územní soudržnosti území a nalezení společného řešení společných problémů mezi sousedními zeměmi a regiony. Centrum pro regionální rozvoj České republiky i v tomto novém programovém období plní funkci Kontrolora.

Programy přeshraniční spolupráce

 1. INTERREG Česko – Polsko 2021-2027, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 2. Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 3. INTERREG VI-A Rakousko – Česko, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 4. INTERREG Bavorsko – Česko (2021-2027), koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 5. Program spolupráce Sasko – Česko 2021-2027, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 

 1. Program nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe 2021-2027, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 
 4. Program meziregionální spolupráce ESPON, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 5. Program meziregionální spolupráce INTERACT, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 6. Program meziregionální spolupráce URBACT IV, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Úloha Centra pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky plní v programovém období 2021 – 2027 funkci kontrolora dle čl. 23 odst. 4 Nařízení Evropské č. 1299/2013 územní spolupráce. Ve své činnosti tak navazuji na působení v programovém období 2014 – 2020.

Úkolem Centra je ověření legality a řádnosti výdajů vykázaných každým partnerem, který se účastní na realizaci projektu. Kontrola prováděná Centrem pro regionální rozvoj České republiky ověřuje plnění povinností příjemců (partnerů projektů), které vyplývají z programové dokumentace příslušných programů, nařízení Evropské komise, národní legislativy, pravidel způsobilosti výdajů a podmínek stanovených na základě platného dokumentu, na jehož základě je poskytována dotace.

Kontrola je prováděna po celou dobu realizace projektu dle pravidel programů. U těch projektů/partnerů, kteří pro to splňují podmínky je předmětem kontroly také tzv. udržitelnost/doba účelového vázání prostředků.

Povinnosti partnerů, pravidla způsobilosti výdajů, podmínky realizace projektů a další informace jsou obsaženy v programové dokumentaci, kterou naleznete zde: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020

Další činnosti Centra v programech

Kromě funkce Kontrolora dle čl. 23 zajišťuje Centrum pro regionální rozvoj České republiky také funkci:

 • Společného sekretariátu pro program Interreg Česko – Polsko
 • Infobodu pro program Interreg Slovensko – Česko
 • České části Společného sekretariátu pro program Interreg Rakousko – Česko

Přidělená alokace dle jednotlivých programů přeshraniční spolupráce 2021-2027


Projektový cyklus

*předložení projektové žádosti u programu Interreg Česká republika předchází předložení projektového záměru a jeho posuzování

**pouze u těch projektů, u kterých tak bylo rozhodnuto v příslušném smluvním dokumentu o poskytnutí dotace