INTERREG Česko – Polsko 2021 – 2027


Národní orgán

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Polská republika

Řídící orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor evropské územní spolupráce
www.mmr.cz

Ing. Jaroslava Danielová
E-mail: jaroslava.danielova@mmr.gov.cz

Mgr. Monika Holečková
E-mail: monika.holeckova@mmr.gov.cz

Aktuální verze všech dokumentů naleznete na oficiálních stránkách programu: https://www.cz-pl.eu/dokumenty

Výzvy

Podporované oblasti v rámci tohoto dotačního programu obsahují následujících pět Priorit:

Priorita 1 – Integrovaný záchranný systém a životní prostředí

  • Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
  • Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění

Priorita 2 – Cestovní ruch

  • Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

Priorita 3 – Doprava

  • Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility

Priorita 4 – Spolupráce institucí a obyvatel

  • Zvýšení efektivnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany, aktéry občanské společnosti a orgány, zejména s cílem vyřešit právní a jiné překážky v příhraničních regionech
  • Budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí „people to people“

Priorita 5 – Podnikání

  • Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné pomocí produktivních investic

Detailní informace o programu jsou k dispozici na webové stránce programu na adrese: www.cz-pl.eu


Navazující program Interreg Česká republika – Polsko 2021-2027 bude zaměřen na podporu oblastí jako jsou ekonomický rozvoj, ochrana životního prostředí, kultura, turismus a doprava. Hlavními cíli programu jsou podpora inovací, zlepšení infrastruktury a služeb, zvýšení konkurenceschopnosti regionů a podpora udržitelného rozvoje.

 Programové území, ležící v česko-polském pohraničí, je tvořeno regiony NUTS 3, které představuje 5 českých krajů: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský a 6 polských podregionů (podregion je jednotka NUTS 3 v Polsku): Bielski a Rybnicki (Slezské vojvodství), Jeleniogórski a Wałbrzyski (Dolnoslezské vojvodství), Nyski a Opolski (Opolské vojvodství). Do území na polské straně dále spadají okresy (LAU1) Strzeliński (podregion Wrocławski v Dolnoslezském vojvodství) a Pszczyński (podregion Tyski ve Slezském vojvodství).

V území působí celkem 6 euroregionů, tedy územních celků, působících v příhraničních oblastech sousedních států, jako celky přeshraniční spolupráce dvou nebo více zemí, vzniklé na základě vzájemné dohody a fungující na základě vlastních stanov. V území fungují též evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) NOVUM a TRITIA.