INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027


Alokace programu

programovém období 2021–2027 je na podporu projektů spolupráce podél česko-bavorské hranice k dispozici 99,1 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Národní orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor evropské územní spolupráce
www.mmr.cz

Mgr. Eva Danielová
E-mail: eva.danielova@mmr.gov.cz

Ing. Tomáš Fiala
E-mail: Tomas.Fiala@mmr.gov.cz

Řídící orgán

Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky se sídlem v Mnichově 


Oficiální stránky programu

Podrobnější informace o programu naleznete na webu https://www.by-cz.eu/cs/


Monitorovací systém

Žádosti v Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 se podávají elektronicky prostřednictvím monitorovacího systému Jems.

Systém je přístupný pouze pro registrované uživatele. Vytvořte si účet v Jems.

Aktuální verze dokumentů naleznete na oficiálních stránkách programu. https://www.by-cz.eu/cs/dokumenty/


Program navazuje na Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020. Podpora je poskytována, stejně jako v minulém programovém období, projektům s pozitivním přeshraničním dopadem na území Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje a příhraniční části vládních okresů Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko.

Program INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 je zaměřen na rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit, podporu přizpůsobení se změnám klimatu a prevenci s nimi spojených rizik, posílení ochrany a zachování přírody a biodiverzity, rozšiřování společné nabídky vzdělávání, posílení úlohy kultury, přírodního dědictví a udržitelného cestovního ruchu, podporu přeshraniční spolupráce institucí a tradiční projekty setkávání lidí přes hranici (tzv. people-to-people projekty).

Výše uvedené oblasti podpory z Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 jsou rozčleněny do pěti priorit, které se dále člení na specifické cíle (dále „SC“).

Priority

Specifický cíl (RSO1.1): Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

 • Podpora přeshraničních výzkumných projektů zaměřených na aplikovaný výzkum v oblastech důležitých pro hospodářství regionu
 • Rozvoj společných kapacit pro přenos praktických výsledků výzkumu do hospodářských struktur
 • Posilování inovačního prostředí v přeshraničním regionu podporou přeshraničních inovačních sítí a zprostředkovatelů (podnikatelské inkubátory, technologická centra atd.) v oblasti přenosu znalostí, zlepšení viditelnosti a budování kapacit
 • Rozvoj kanálů pro přenos znalostí a technologií z výzkumných institucí k regionálním hospodářským subjektům

Specifický cíl (RSO2.4): Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

 • Adaptace přeshraničních ekosystémů (suchozemských a vodních) v chráněných oblastech a kulturní krajině měnícím se klimatickým podmínkám
 • Opatření ke koordinaci a zpracování společného managementu vody, aby bylo možné koordinovaně reagovat na sucho a přívalové srážky
 • Vytváření a realizace opatření pro společné řízení ekologických katastrof způsobených změnami klimatu
 • Vytváření společných systémů včasného varování, spolupráce a koordinace relevantních složek integrovaného záchranného systému

Specifický cíl (RSO2.7): Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění

 • Spolupráce v oblasti ochrany přírody a krajiny zaměřená např. na přeshraniční management chráněných území, mokřadů atd. (např. slaďování přístupů k ochraně a managementu, vytváření společných plánů péče o chráněná území, mokřady)
 • Zhodnocení zelené infrastruktury za účelem zlepšení ekosystémových služeb a propojování biotopů
 • Přeshraniční ochrana druhů (flóry a fauny) formou koordinovaných koncepcí ochrany druhů a jejich realizací
 • Spolupráce mezi zemědělstvím, lesnictvím a vodním hospodářstvím a subjekty z oblasti ochrany přírody s cílem rozvíjet udržitelné přístupy v oblasti ochrany přírody a životního prostředí

Specifický cíl (RSO4.2):  Zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

 • Vytvoření společné nabídky jazykového vzdělávání
 • Vývoj a realizace přeshraniční výuky a společných odborných kurzů, resp. studijních programů
 • Výměna informací a zkušeností (například mezi aktéry českého a bavorského vzdělávacího systému, mezi aktéry z oblasti vzdělávání a trhu práce včetně podniků, které poskytují vzdělání, mezi aktéry z oblasti neformálního vzdělávání)
 • Společné profesní vzdělávání (např. společné duální vzdělávací programy, stáže nebo praxe ve firmách)
 • Vývoj společných konceptů a realizace nabídek neformálního vzdělávání např. v oblasti sportu, hudby, životního prostředí
 • Společné nabídky neformálního vzdělávání pro dospělé v oblastech environmentálního vzdělávání a získávání společenských nebo sociokulturních kompetencí, které zlepšují, propojují a rozšiřují stávající nabídky

Specifický cíl (RSO4.6): Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

 • Zhodnocení atraktivit a pamětihodností pro udržitelný cestovní ruch v pohraničí
 • Koordinace služeb mobility pro turisty (zahrnuje zejména koordinaci služeb a dalších neinfrastrukturních opatření v oblasti veřejné osobní hromadné dopravy pro účely přeshraničního zpřístupnění turistických destinací
 • Koordinace a služby pro společný marketing turistických atraktivit a pamětihodností

Specifický cíl (ISO6.2): Zvýšení efektivnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany, aktéry občanské společnosti a orgány, zejména s cílem vyřešit právní a jiné překážky v příhraničních regionech

 • Vytváření kapacit pro přeshraniční spolupráci institucí veřejné správy a poskytovatelů veřejných služeb za účelem udržitelného zvyšování efektivity těchto institucí
 • Odbourávání právních, administrativních a sociokulturních překážek, například v oblastech přeshraničních veřejných služeb a nabídek (např. záchranné složky nebo veřejná osobní doprava), trhu práce a v dalších relevantních oblastech
 • Podpora a vytváření sítí a platforem, které nejsou obsaženy v prioritách 1-4 a které propojují příslušné zapojené aktéry za účelem dosažení lepší koordinace a větší efektivity jednotlivých opatření přeshraniční spolupráce.

Specifický cíl (ISO6.3): Budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí “people-to-people”

 • Spolupráce mezi občany a institucemi v rámci tzv. projektů people-to-people za účelem lépe poznat sousedy z druhé strany hranice, porozumět jim a jejich sociokulturnímu zázemí

V programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 nadále platí obecné podmínky podpory jako princip vedoucího partnera, naplnění podmínek přeshraniční spolupráce a prokazatelný pozitivní přeshraniční dopad na dotační území po obou stranách hranice. Oproti končícímu programovému období 2014–2020 bude v novém programovém období 2021–2027 dotace projektu z EFRR ve výši 80 %.