Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027

Národní orgán

elefon: +420 234 152 213
Email: nadnarodni@mmr.gov.cz

Řídící orgán

Město Vídeň

https://www.wien.gv.at/english/


Oficiální stránky programu

Více informací na oficiálních stránkách programu www.interreg-central.eu 

Informace o spolufinancování ze státního rozpočtu ČR (z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj) pro příjemce v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE pro období 2021-2027 naleznete zde.


Alokace programu

Alokace: 224,6 mil. EUR

Fond: EFRR


Spolufinancování ze státního rozpočtu


Informace o spolufinancování ze státního rozpočtu ČR (z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj) pro příjemce v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE pro období 2021-2027 naleznete zde.


Výzvy

1. výzva programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 byla již uzavřena

Pozor! Od 17.8.2023 dochází u projektu CE0100098 ReCo ke změně přiřazení FLC


2. výzva Termín pro podání žádosti: 22. 3. 2023 – 17. 5. 2023

Aktuální verze dokumentů naleznete ZDE

Aktualizovaný přehled maximálních hodinových sazeb naleznete ZDE

Odpověď: Ne, monitorovací systém JEMS není archivačním systémem. Partner je povinen zajistit archivaci dokumentace projektu dle pravidel programu CENTRAL EUROPE 2021 – 2027 mimo monitorovací systém JEMS. Archivaci podléhá veškerá dokumentace k partnerem realizovanému projektu, tedy i elektronicky vedená. Partner je povinen splnit i požadavky na archivaci a uchování dokumentace nebo její části, které vyplývají z české právní úpravy.

Odpověď: jestliže forma nárokování mzdových výdajů nebude odpovídat přijatelným variantám (v tomto případě nebude mít fixní charakter), nelze takové výdaje uznat a musí být označené za nezpůsobilé

Odpověď: Formulář TAD je závazný, partner nesmí provést žádné úpravy podoby formuláře, pouze doplnit relevantní údaje.

Odpověď: Ne, rozpočet na jednotlivá monitorovací období je orientační a není považován za závazný, případné problémy s plněním rozpočtu a plněním aktivit je nezbytné konzultovat s vedoucím partnerem, kontrolorem a potažmo ŘO/JS programu

Odpověď: Ano, v tomto případě se jedná o plný úvazek, tzv. full time.

Odpověď: do LoF se výdaje zadávají ve měně úhrady – tedy v měně, ve které byl výdaj uhrazen, monitorovací systém JEMS by měl takto standardně pracovat. V případě nejasností nebo problémů je nezbytné kontaktovat ŘO/JS, případně technickou podporu monitorovacího systému.

Odpověď:

V ND se skutečně uvádí, že je dokument dobrovolný. Partner se tedy může rozhodnout, zda tento dokument vyplní a předloží jej, nebo předloží kompletní dokumentaci v podobě pracovní smlouvy, případného dodatku k pracovní smlouvě (změny pracovní smlouvy), popis pracovní náplň nebo její ekvivalent, rozsah vyčlenění zaměstnance pro projekt atd. Je tedy vždy na rozhodnutí partnera, zda tzv. TAD použije nebo nikoliv. V případě, že se rozhodne TAD využití, musí použít závazný formulář z ND.


INSTRUKCE PRO PARTNERY K NÁROKOVÁNÍ MZDOVÝCH VÝDAJŮ V LoE

S ohledem na funkcionality monitorovacího systému JEMS je pro české partnery stanoveno následující schéma/příklad způsobu nárokování mzdových výdajů.

reportovací perioda (uhrazené/zaplacené mzdy) červenec – prosinec

  • 2 zaměstnanci, označení A a B

 měsíční hrubá mzda 6/2024 plus povinné odvody zaměstnance A – samostatný řádek (mzda vyplacena v termínu červenec 2024)

měsíční hrubá mzda 6/2024 plus povinné odvody zaměstnance B – samostatný řádek (mzda vyplacena v termínu červenec 2024)

měsíční hrubá mzda 7/2024 plus povinné odvody zaměstnance A – samostatný řádek

měsíční hrubá mzda 7/2024 plus povinné odvody zaměstnance B – samostatný řádek

měsíční hrubá mzda 8/2024 plus povinné odvody zaměstnance A – samostatný řádek

měsíční hrubá mzda 8/2024 plus povinné odvody zaměstnance B – samostatný řádek

měsíční hrubá mzda 9/2024 plus povinné odvody zaměstnance A – samostatný řádek

měsíční hrubá mzda 9/2024 plus povinné odvody zaměstnance B – samostatný řádek

měsíční hrubá mzda 10/2024 plus povinné odvody zaměstnance A – samostatný řádek

měsíční hrubá mzda 10/2024 plus povinné odvody zaměstnance B – samostatný řádek

měsíční hrubá mzda 11/2024 plus povinné odvody zaměstnance A – samostatný řádek

měsíční hrubá mzda 11/2024 plus povinné odvody zaměstnance B – samostatný řádek

dle relevance příspěvek/odvod do FKSP/ úrazové pojištění za celé reportovací období sumárně 

zahrnutí/nárokování mzdy za 12/2024 je možné pouze tehdy, pokud byla vyplacena v termínu do 31. 12. 2024


Central Europe 2021-2027

Program podpoří spolupráci partnerů (z řad veřejných institucí, soukromého sektoru a občanské společnosti) z více států, kteří svým projektem vyvinou a zrealizují nová řešení potřebná pro udržení atraktivity a připravenosti na změny ve středoevropském regionu. Spolupráce má být cílena na: zlepšení v přípravě politik, vzdělávání a účinnosti změn; rozšíření znalostí včetně jejich přenosu a výměny; lépe koordinovanou spolupráci a zkvalitnění správy na různých úrovních; odstranění bariér; nové anebo lepší služby; změny v chování; vliv veřejnosti a finanční páky – a to včetně přípravy následných investic.


 Páteř strategie financování programu budou tvořit priority a specifické cíle z oblasti inovací, zelených energií, klimatických změn, oběhového hospodářství, ochrany životního prostředí, ekologizace městské mobility, posílení správy pro integrovaný územní rozvoj; a prozatím zůstává v jednání také zlepšení dopravních spojení. Z výstupů a aktivit budou sice zcela určitě dominovat ty měkké (strategie, akční plány, nástroje, školení, struktury např. klastry, hodnotové řetězce, apod.), nicméně počítá se také s uskutečňováním pilotních aktivit. Míra spolufinancování z EFRR pro české příjemce by měla dosahovat 80% oprávněných výdajů.