Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027

Nový program spolupráce bude navazovat na program Interreg V-A SK-CZ. Budou zachovány současné řídicí a kontrolní struktury, které zajistí efektivní a cíleně orientované přidělování dotačních prostředků Evropské územní spolupráce pro období 2021 – 2027.


Alokace programu

Celkový rozpočet programu je 106 654 496 EUR, z toho 85 323 597 EUR činí příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Národní orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor evropské územní spolupráce
www.mmr.cz

Ing. Věra Korkischová
E-mail: vera.korkischova@mmr.gov.cz

Řídící orgán

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

https://www.mirri.gov.sk/


Infobod

V období 2021 – 2027 Centrum pro regionální rozvoj České republiky nevykonává funkci Infobodu. V případě dotazů se prosím obracejte na Národní nebo Řídící orgán programu.


Oficiální stránky programu

Oficiální stránky programu naleznete zde: https://www.sk-cz.eu/sk/program-2021-2027Územní vymezení

Programové území umožní podporu pro projekty s pozitivním přeshraničním dopadem v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji na české straně a v Trnavském, Trenčianském a Žilinském kraji na slovenské straně.

Zaměření programu

Hlavním cílem programu bude prostřednictvím realizace podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhat tak ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace. V novém programu budou podporovány následující oblasti:


1.      Životní prostředí

  • podpora přizpůsobování se změně klimatu a předcházení rizikům katastrof, jakož i odolnosti, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům.
  • posílení ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snížení všech forem znečištění

2.      Vzdělávání

  • Zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení prostřednictvím rozvoje dostupné infrastruktury, včetně posílení odolnosti pro dálkové a online vzdělávání a odbornou přípravu

3.      Kultura a cestovní ruch

  • posílení úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začlenění a sociálních inovacích.

4.      Institucionální spolupráce

  • zlepšení účinnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany, subjekty občanské společnosti a institucemi, zejména s ohledem na řešení právních a jiných překážek v příhraničních regionech

5.      Místní iniciativy – Fond malých projektů

  • budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí „lidé lidem“