Finanční opravy a krácení dotací

Patříte k žadatelům, kterým byla uložena finanční oprava a nedostali jste celou požadovanou dotaci?

V souvislosti s ukončováním Integrovaného operačního programu (IROP) evidujeme více podaných žádostí o platbu. Nejvíce se jedná o projekty z REACT-EU, které proběhly ke konci programového období.

Právě v souvislosti s kontrolou Žádostí o platbu může dojít ke krácení nebo nevyplacení požadované dotace. Přesto vždy příjemce o krácení informujeme a poskytneme jim možnost si nárokované výdaje obhájit.

IROP

V Žádostech o platbu IROP bylo kráceno jen necelé 1 % ze všech proplacených Žádostí.

EÚS

Proti rozhodnutí kontrolora se v rámci EÚS partneři odvolali jen ve 2,6 % ze všech ukončených kontrol.

Pozor na nezpůsobilé výdaje a další chyby

K finančním opravám a krácení dotace dochází nejčastěji při kontrole Žádosti o platbu, kdy vyzýváme příjemce k doplnění či úpravě – to se stává v případech, kdy je možné pochybení příjemce napravit:

 • Nejčastěji najdeme v žádostech nezpůsobilé výdaje; poté vyzýváme příjemce k jejich nahrazení jinými způsobilými výdaji
 • Finanční opravy jsou ukládány také za porušení platných ustanovení programové dokumentace, resp. vydaného právního aktu
  • Chyby při provádění veřejných zakázek
  • Nedostatečné zajištění povinné publicity
  • Nenaplnění indikátorů realizace projektu, atd.

Po ukončení kontroly Žádosti o platbu ze strany CRR je příjemci zaslán výsledek kontroly včetně odůvodnění případného finančního krácení.

Finanční opravy jsou ukládány dle pravidel každého příslušného programu. Více informací najdou žadatelé v Příručce pro žadatele a příjemce u IROP a Příručce pro příjemce (v programech přeshraniční spolupráce), resp. Pokynů pro partnery (programy nadnárodní a meziregionální spolupráce).

 • Dostatečné doložení všech zrealizovaných výdajů
 • Realizovat pouze výdaje, které jsou schválené podmínkami projektu a v souladu se schváleným rozpočtem
 • Veškeré výdaje vynakládat v souladu se zásadami definovanými v programové dokumentaci (např. se zásadou hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti);
 • Řádně dokládat vznik výdaje dle pravidel Náležitostí dokladování a navazující programové dokumentace
 • Konzultovat průběh realizace zakázky v dostatečném předstihu – k dispozici jsou vám odborníci Centra
 • Mít správně provedený výběr dodavatele a správně nastavená hodnotící kritéria
 • Vyvarovat se podstatných změn v závazcích ze smlouvy (tedy mít správně zrealizované/uzavřené dodatky k platným smlouvám o dílo)
 • Dodržovat zásady vyplývající z platné legislativy, resp. metodiky pro oblast VZ
 • V případě nejistoty využijte konzultační servis Centra
 • Nenechávejte dokládání dokumentů k VZ na poslední chvíli
 • Sledujte stránky Centra, kde jsou vždy aktuální a platné informace
 • Dostatečně odůvodnit nerealizaci aktivit projektu
 • Dostatečně odůvodnit požadované změny v projektu
 • Správně doložit všechny realizované aktivity
 • Naplnit všechny schválené indikátory dle rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • Naplnit principy přeshraniční spolupráce
 • Zajistit povinnou publicitu projektu v souladu s požadavky programové dokumentace

Jak se mohu bránit proti krácení dotace

Pokud výsledek kontroly vede k návrhu na krácení dotace a finanční opravy, má příjemce možnost proti výsledku kontroly do 15 dní podat námitky. Ty nejprve posuzuje Centrum, které je může tzv. autoremedurou uznat za důvodné a pokrácené výdaje příjemci doplatit.
V případě, že námitkám Centrum nevyhoví, postupuje je na Řídící orgán IROP/EÚS (MMR).

 • Poskytovatel dotace, tj. ministerstvo pro místní rozvoj, vydává Rozhodnutí o námitkách, které je druhostupňovým rozhodnutím a žádný další řádný opravný prostředek (odvolání, rozklad) proti němu není přípustný.
 • Proti rozhodnutí o námitkách je tedy jedinou možností obrany podání správní žaloby ke správnímu soudu do 2 měsíců od doručení rozhodnutí.

Důkladně čtěte pravidla a nebojte se zeptat

Pokud chcete předejít tomu, aby byla Vaše dotace krácena nebo došlo k finančním opravám, zkuste problému předejít:

 • Navštěvovat semináře pro žadatele a příjemce, které Centrum pořádá; aktuální přehled najdete na webu Centra
 • U projektů z EÚS je možné využít individuálních konzultací, které jsou k dispozici pro každého partnera (konzultace s místně příslušným Kontrolorem, který je každému českému partneru projektu přiřazen po schválení projektu)
 • Pozorně číst pravidla programů pro žadatele a příjemce a veškerou související dokumentaci, vč. platné a aktuální dokumentace k VZ
 • Komunikovat s Centrem včas problémy při realizaci projektu a předcházet finančním opravám
 • Nebát se zeptat a vše řešit včas s odborníky na pobočkách Centra
Procházet semináře Procházet kontakty