Projektový cyklus

Projektový cyklus v programech Interreg se obvykle skládá ze čtyř fází: přípravy projektu, realizace projektu, monitoringu a hodnocení projektu a nakonec ukončení projektu.


Žádost o podporu

Programy Interreg 2021-2027 jsou financovány Evropskou unií a mají za cíl podpořit spolupráci mezi různými regiony v Evropě. Podání žádosti o financování je jedním z kroků, které musí zájemci o finanční podporu v rámci programů Interreg 2021-2027 podniknout.

Podání žádosti v programu Interreg 2021-2027 se řídí určitými postupy a pravidly, které je třeba pečlivě dodržovat. Níže naleznete základní informace, které by Vám mohly pomoci při podání žádosti o finanční podporu v programu Interreg 2021-2027:

 1. Získání informací o programu: Než začnete pracovat na projektu a žádosti o dotaci, je důležité získat informace o konkrétním programu Interreg, ve kterém budete chtít žádost podávat. Tyto informace vám pomohou zjistit, zda je váš projekt v souladu s cíli a prioritami programu.
 2. Hledání partnerů: Většina programů Interreg vyžaduje, aby žadatelé spolupracovali s partnery z jiných zemí nebo regionů. Proto je důležité najít vhodné partnery pro projekt.
 3. Návrh projektu: Návrh projektu musí být v souladu s cíli a prioritami programu Interreg. V této fázi je důležité definovat konkrétní cíle projektu, zaměření na řešení konkrétních problémů a stanovit očekávané výsledky a vliv projektu.
 4. Příprava žádosti o dotaci: Příprava žádosti o dotaci zahrnuje sestavení podrobného popisu projektu, rozpočtu a harmonogramu, ale také plánování monitoringu a hodnocení projektu.
 5. Odevzdání žádosti: Po přípravě a ověření žádosti o dotaci můžete podat žádost prostřednictvím online aplikace nebo jiného příslušného systému.
 6. Hodnocení žádosti: Žádost o dotaci bude posouzena a porovnána s ostatními podanými žádostmi. Bude zvážen vliv projektu, kvalita návrhu, rozpočet a další faktory.
 7. Realizace projektu: Po schválení projektu začíná jeho realizace. Je důležité pečlivě plánovat a řídit finanční, administrativní a monitorovací aspekty projektu.
 8. Monitorování a vyhodnocení: V průběhu a po dokončení projektu se provádí monitorování a vyhodnocení, aby se zjistilo, zda byly dosaženy cíle projektu.
 9. Komunikace a diseminace: V průběhu celého projektu je důležité šířit informace o jeho výsledcích a propagovat dobré praktiky.

Je důležité mít na paměti, že každý program Interreg může mít odlišné požadavky na žádosti o dotaci a projektový cyklus, proto je důležité pečlivě studovat směrnice programu!


Najděte si svůj program!

Programy přeshraniční spolupráce

 1. INTERREG Česko – Polsko 2021-2027, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 2. Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 3. INTERREG VI-A Rakousko – Česko, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 4. INTERREG Bavorsko – Česko (2021-2027), koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 5. Program spolupráce Sasko – Česko 2021-2027, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 

 1. Program nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe 2021-2027, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 
 4. Program meziregionální spolupráce ESPON, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 5. Program meziregionální spolupráce INTERACT, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 6. Program meziregionální spolupráce URBACT IV, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;