Nejčastější chyby v realizaci


Obecné

 • Nekompletnost předkládané dokumentace – obecně prodlužuje lhůtu kontroly
 • Neoznačení předložených účetních dokladů dle požadavků programu – obecně prodlužuje lhůtu kontroly
 • Nesetříděné/neutříděné dokumenty v rozporu s požadavky programové dokumentace (dle soupisky) – dokumentace musí být utříděná a uložená např. v šanonech, složkách apod., doložení volně ložených dokumentů v krabici není přípustné
 • Pozdní předkládání dokumentace ke kontrole – při doložení po stanoveném termínu nemusí být ze strany Kontrolora dodržena lhůta určená pro výkon kontroly čímž mohou být prodlouženy všechny ostatní činnosti a kontroly u příslušného partnera a případně i v rámci projektu jako celku,
 • Formální chyby při vyplnění předkládaných dokumentů – chybné údaje o příjemci, monitorovacích období, jednotlivých položek v soupiskách, chybějící podpisy, razítka, podpisy osob, které k tomu nejsou zmocněny
 • Zasahování do vzorců a funkčních vazeb ve formulářích – přednastavené vzorce a vazby nelze měnit!

Oblast finančního řízení

 • Účetnictví – vedení účetnictví musí být řádné a od data registrace projektu prostřednictvím oddělené analytické evidence, kdy účetní doklady musí být čitelné a případné opravy prováděné v souladu s právními předpisy (začerňování dokumentů s ohledem na ochranu osobních údajů je možné, nicméně Centrum pro regionální rozvoj je oprávněno k nakládání i s těmito údaji)
 • Chybně použitý kurz/měsíční kurz EUR/CZK – je nutné použít měsíční kurz ECB (viz odkaz na kurz na těchto stránkách),
 • Nárokování nezpůsobilých výdajů – obecně prodlužuje kontrolu
 • Nárokování výdajů na cestovné a stravné v případě poskytnutého stravování – v případě, že je poskytnuto např. stravování pro účastníky semináře, je nutné upravit výpočet nároku
 • Cestovné výdaje – relevantní pro výpočet nákladů na pohonné hmoty je údaj o tzv. kombinované spotřebě uvedený v technickém průkaze vozidla, v případě, že tento údaj uveden není, je nutné kontaktovat Kontrolora; k vyúčtování cest je nutné doložit relevantní dokumentaci o tom, že cesta reálně proběhla – jízdenky, boarding pass, účtenky za parkovné atd.
 • Nepředložení změny ke schválení, nedoložení podkladů ke změnám, které schválení nevyžadují  – obecně dochází k prodlužování kontroly o čas nutný k administraci této neoznámené změny resp. vyžádání podkladů, které tuto změnu prokazují (např. jmenování nového statutárního zástupce, pověřené osoby atd.),
 • Nárokování výdajů, které nespadají do příslušného období – výdaj musí být obecně nárokován za období, ve kterém vznikl a současně byl i uhrazen (s výjimkami u přípravných výdajů a závěrečného monitorovacího období),
 • Nedodržování flexibility rozpočtu v programech, které ji definují
 • Předložení soupisky výdajů, kdy výdaje nedosahují stanoveného minimálního limitu pro předkládání – programy mají nastaveny limity, jejichž dosažení opravňuje k předložení žádosti o kontrolu (soupisky), takto předložené žádosti o kontrolu (pokud nenaplňují výjimky z tohoto pravidla) budou vráceny a nebudou dále administrovány

Veřejné zákazy

 • Chybné nastavení hodnotících kritérií bez vazby k předmětu zakázky, kdy hodnotící kritéria musí svým charakterem odpovídat předmětu zakázky,
 • Nedodržení minimální váhy kritéria nabídková cena dle příslušného charakteru předmětu veřejné zakázky
 • Záměna hodnotících kritérií a skutečností, které jsou např. obchodními podmínkami
 • Dělení předmětu zakázky za účelem vyhýbání se povinnosti zadat veřejnou zakázku dle zákona nebo metodického postupu
 • Neurčité stanovení předmětu zakázky, kdy nelze určit, co je předmětem zakázky, jaký je rozsah atd.
 • Nedodržení postupu vyžadovaného dle zákona nebo metodického postupu pro zakázky mimo aplikaci zákona,
 • Nedodržení lhůt při realizaci zadávacího/výběrového řízení,
 • Diskriminační stanovení předmětu zakázky, hodnotících kritérií, diskriminační přístup k uchazečům,
 • Střet zájmů
 • Poskytování dodatečných informací netransparentním/nerovným způsobem,
 • Nevyloučení uchazeče resp. nezákonné vyloučení
 • Projektové řízení
 • Publicita – neprovedení nebo její nekompletní případně obsahově nebo formálně chybné provedení
 • Změny – včasnost, kompletnost doložení podkladů, pro určitý typ změn platí pravidlo 2x a dost
 • Nenaplnění indikátorů/aktivit projektu neošetřené změnou v projektu
 • Nedostatečné doložení naplnění indikátorů/ukazatelů/aktivit projektu
 • Nedostatečná archivace resp. její nezajištění (uchování dokumentace projektu)