Program URBACT III


Operační program URBACT III navazuje na programy z předcházejících programovacích období URBACT I a URBACT II. Program nabízí možnost městům posílit kvalitu strategického řízení a kromě toho se zaměřuje i na podporu výměny zkušeností mezi evropskými městy. Cílem programu je reálné uplatnění a šíření znalostí z oblasti udržitelného rozvojem měst. Program vyžaduje speciální úpravu vzoru timesheetu, jeho vzorovou podobu můžete nalézt zde.

Kontrolorem je pracoviště Centra pro regionální rozvoj v Ostravě (kontakt zde).

Programové cíle:

TVORBA MEZINÁRODNÍCH SÍTÍ – slouží k podpoře měst při vytváření a implementaci integrovaných městských strategií, k usnadnění výměny zkušeností a znalostí, vzájemného učení partnerů a šíření příkladů úspěšných příkladů z praxe. Výstupem spolupráce měst v rámci sítí jsou místní akční plány každého z měst – řešení daného problému na místní úrovni.

ROZVOJ SCHOPNOSTÍ aktérů zapojených do rozvoje měst vytvářet a implementovat takové strategie rozvoje měst, které jsou integrované a zapojují veřejnost.

UPLATNĚNÍ A ŠÍŘENÍ ZNALOSTÍ o tvorbě a implementaci strategií udržitelného rozvoje měst na místní, regionální i národní úrovni.

Vhodní žadatelé na české části programového území: primárně města, městské části a organizované aglomerace, dále v omezené míře i instituce vlastněné městem, veřejná správa na regionální a národní úrovni, státní univerzity, výzkumná centra zapojená do rozvoje měst z příslušného dotačního území ( dotační území pokrývá území 28 států EU, Norska a Švýcarska).

Aktualizace:

4.1.2017: V návaznosti na zveřejnění formuláře Soupisky výdajů-finanční zprávy (formulář č. 7), který je součástí Pokynů pro příjemce ke kontrole pro program URBACT III, Centrum pro regionální rozvoj České republiky zveřejňuje upřesnění ke způsobu jeho vyplňování. Předmětem upřesnění je ustanovení a použití správného směnného kurzu CZK/EUR ve sloupci N formuláře č. 7 – soupisky výdajů – finanční zprávy.

Dle pravidel programu ve vazbě na znění nařízení je nutné použít kurz ECB, který je platný v měsíci, ve kterém je předložena dokumentace ke kontrole (tzn. kromě jiného i soupiska výdajů-finanční zpráva) kontrolorovi (FLC). V programu URBACT III tedy bude nastávat situace, kdy v monitorovacím systému Synergie budou předložené výdaje konvertovány kurzem aktuálním dle nastavení tohoto monitorovacího systému a fyzicky předkládaná soupiska – finanční zpráva bude obsahovat jednotně stanovený kurz dle výše uvedeného pravidla. Ke konverzi výdajů předložených v rámci monitorovacího systému dojde následně zásahem ze strany FLC.
31.12.2016: Dne 31.12.2016 byly zveřejněny Pokyny pro příjemce ke kontrole proprogram URBACT III. Znění textu pokynů a příslušné přílohy naleznete pod tímto odkazem.

Prioritní osy:

 1. Výzkum, rozvoj technologií a inovace
 2. Přístup, využití a kvalita IKT
 3. Konkurenceschopnost malých a středních podniků
 4. Přechod na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
 5. Přizpůsobení se změně klimatu, prevence a řízení rizik
 6. Životní prostředí a účinné využívání zdrojů
 7. Udržitelná doprava a překážky/nedostatky v klíčových síťových infrastrukturách
 8. Zaměstnanost a pracovní mobilita
 9. Sociální inkluze a boj proti chudobě
 10. Vzdělávání, dovednosti a celoživotní učení 

Na tematické cíle TC1, TC4, TC6, TC8, TC9 připadne 70% celkové alokace programu.          

Mapa dotačního území URBACT III:

Do programového území spadá všech 28 států EU plus Norsko a Švýcarsko.

Rozložení finanční alokace:

V alokaci programu URBACT III je k dispozici celkem  74.301.909 EUR (z toho 69.843.795 EUR z ERDF je určeno pro projekty).

Výše podpory je diverzifikována dle míry rozvinutosti oblasti původu žadatele:

 • 70% více rozvinuté oblasti (pro ČR Praha) 
 • 85% méně rozvinuté oblasti (zbytek ČR).

Odkazy:

Veškeré dokumenty programu jsou umístěny zde

Oficiální stránky programu zde