Interreg Danube


Program Nadnárodní spolupráce INTERREG DANUBE

ČR je součástí dalšího programu spolupráce v rámci Nadnárodní spolupráce. Program Interreg DANUBE zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo (Bavorsko, Bádensko-Württembersko), Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina.

Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Projektové aktivity budou pro projektové partnery z České republiky spolufinancovány z ERDF do výše 85% způsobilých výdajů. 

Geografické vymezení koresponduje s vymezením Strategie EU pro Podunají (EUSDR) přijaté v roce 2011. Makro-strategie a program nadnárodní spolupráce jsou dva různé nástroje regionální politiky vyvinuté pro podobné cíle, ale působí na různých úrovních a principech. Překrývající se území a cíle poskytují možnost spolupráce a podpory v naplnění svých cílů; kromě toho přispění k tematickým cílům strategie realizací příslušných projektů, může program také podpořit institucionální spolupráci zúčastněných subjektů a institucí v rámci Strategie EU pro Podunají.


Stručný popis prioritních os

Ze závěrů diskuzí s odbornou veřejností, veřejné konzultace, online fórum na nadnárodní úrovni, národních konzultací v členských zemích a jednání zástupců členských států v rámci programovacího výboru (Programming Committee) k obsahovému zaměření vyplynula následující témata:

1. Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region

1.1. Zlepšování rámcových podmínek a vyvážený přístup ke znalostem
1.2. Zvyšování kvalifikace a pro podnikání a sociální inovace

2. Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region

2.1. Posílení nadnárodního vodního managementu a prevence povodňových rizik
2.2. Udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví a přírodních zdrojů
2.3. Obnovování a hospodaření s ekologickými koridory
2.4. Zlepšení připravenosti k řízení rizik a katastrof

3. Lépe propojený Dunajský region

3.1. Rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k ŽP a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí
3.2. Zlepšování energetické bezpečnosti a energetické účinnosti

4. Dobře řízený Dunajský region

4.1. Zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských výzev
4.2. Řízení podunajské makrostrategie (EUSDR)


Mapa dotačního území interreg Danube

Geografické vymezení koresponduje s vymezením Strategie EU pro Podunají (EUSDR) přijaté v roce 2011. Makro-strategie a program nadnárodní spolupráce jsou dva různé nástroje regionální politiky vyvinuté pro podobné cíle, ale působí na různých úrovních a principech. Překrývající se území a cíle poskytují možnost spolupráce a podpory v naplnění svých cílů; kromě toho přispění k tematickým cílům strategie realizací příslušných projektů, může program také podpořit institucionální spolupráci zúčastněných subjektů a institucí v rámci Strategie EU pro Podunají.


Graf rozložení finanční alokace


Odkazy

Veškeré dokumenty programu jsou umístěny na oficiálních stránkách programu.


Novinky

8. 05. 2020 – Ke dni 18. května 2020 bylo zveřejněno přidělení projektů ze 3. kola výzvy programu Interreg Danube. Konkrétní údaje jsou uvedeny zde. Kontakty na kontrolory jsou dostupné zde.

20.04.2018 – Přidělení kontrolorů pro projekty z 2. kola výzvy programu INTERREG DANUBE naleznete zde. Kontakty jsou k dispozici pod tímto odkazem.

26. 10. 2016 – V programu Interreg DANUBE byly schváleny projekty s účastní celkem 33 českých partnerů. Stručnou informaci o projektech a českých partnerech lze nalézt v přiloženém souboru. Současně si dovolujeme české partnery upozornit, že jim byl přidělen kontrolor – tzv. FLC. Podrobné informace včetně kontaktů na příslušné FLC jsou uvedeny v tomto souboru:

2. 5. 2017 byla provedena aktualizace přidělení českých partnerů příslušným kontrolorům v rámci Centra. Informaci o přiděleném pracovišti Centra, které bude provádět kontrolu naleznete v této tabulce: