Interreg Europe

Program Nadnárodní spolupráce Interreg Europe

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE navazuje v období 2014-2020 na operační program meziregionální spolupráce INTERREG IVC realizovaný v programovém období 2007-2013. Programové území je tvořeno územím členských států EU a dále je přidruženo Švýcarsko a Norsko.

Program INTERREG EUROPE je financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj  (ERDF). Tematicky je určen k podpoře vzájemného učení (policy learning) mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje. Cílem je tedy umožnit veřejným orgánům v programovém území sdílení a výměna zkušeností a inovací, které se zaměřují na efektivní fungování veřejných politik s cílem získání optimálního řešení pro určení a naplnění rozvojových strategií.
 
Základním cílem programu je přispět ke zlepšení implementace programů implementovaných v rámci cíle investice pro růst a zaměstnanost (Cíle 1), případně v rámci cíle evropská územní spolupráce (Cíl 2). Projekty budou moci přispět ke zlepšení implementace programů Cíle 1 a Cíle 2, prostřednictvím jedním z těchto opatření:

  • Implementací nového projektu/nástroje financovaného v rámci programu Cíle 1, Cíle 2
  • Změnou řízení programu/politiky  (úprava podmínek výzev, alternativní metody monitorování, hodnocení)
  • Změnou strategického zaměření programu/politiky (úprava specifického cíle, začlenění nového záměru..)

Do projektů se mohou zapojit veřejné orgány, veřejnoprávní instituce a soukromé neziskové subjekty. Projekty budou financovány z ERDF do výše 85% způsobilých výdajů pro veřejné a veřejnoprávní příjemce a 75% pro neziskové soukromé příjemce.  Řízením programu je, stejně jako u předchůdce programu, pověřen region Nord-pas-de Calais se sídlem ve francouzském Lille. 


Novinky

2.4.2019: Přidělení kontrolorů pro projekty z 4. kola výzvy programu INTERREG EUROPE naleznete zde. Kontakty jsou k dispozici pod tímto odkazem

20.4.2018: Přidělení kontrolorů pro projekty z 3. kola výzvy programu INTERREG EUROPE naleznete zde. Kontakty jsou k dispozici pod tímto odkazem.

26. 4. 2017: U níže uvedených projektů došlo k přesunu administrace/výkonu kontroly u českých partnerů z územního pracoviště pro NUTS II Severovýchod na území pracoviště pro NUTS II Jihovýchod (kontaktní údaje na území pracoviště pro NUTS II Jihovýchod naleznete zde

5.10.2016: Dovolujeme si upozornit všechny české partnery, že byla vydána třetí verze Programového manuálu – Program a spolu s ní zveřejněny dokumenty/formuláře nutné pro provedení kontroly.

Pro předkládaní dokumentace ke kontrole není v tomto kole kontroly používán monitorovací systém programu Interreg EUROPE (pro úroveň kontroly daného partnera). 

Dokumentaci ke kontroleje nutné doručit na místně příslušné oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky, kdy je předkládána v podobě fyzické složky nebo elektronicky. Písemně je nutné doložit podepsané a orazítkované tyto dokumenty: Zprávu, List of expenditure, List of contracts, Přehled realizovaných a předpokládaných ZŘ (tento formulář obdržíte od svéhoKontrolora), příslušné formuláře Rekapitulací z náležitostí dokladování a relevantní čestná prohlášení.

Před předložením doporučujeme kontaktovat svého Kontrolora za účelem dojednání dalších podrobností. Kromě povinností uvedených v Programovém manuálu,  v Pokynech pro příjemce ke kontrole (naleznete je zde) je nutné se řídit i dle Náležitostí dokladování (naleznete je zde).


Stručný popis prioritních os

1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

1.1. Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacity

1.2. Podpora inovativních řetězců “inteligentní specializace” a inovačních příležitostí

2.  Konkurenceschopnost malých a středních podnik

2.1. Podpora MSP v růstu, rozvoji a aktivitě na poli inovací

3.  Nízkouhlíkové hospodářství

3.1. Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

4. Životní prostředí a účinné nakládání se zdroji

4.1. Zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

4.2. Efektivní využívání zdrojů, ekologický růst a inovace, řízení dopadů na životní prostředí

INTERREG EUROPE bude financovat dvě aktivity:

  • Projekty spolupráce: partnerství veřejných organizací pocházejících z rozdílných evropských států, spolupracující společně po dobu 3 až 5 let, prostřednictví výměny zkušeností týkající se různých tematických oblastí s hlavním cílem zlepšit implementaci programů v rámci Cíle 1 a Cíle 2. Každý region účastnící se projektu bude muset vytvořit Akční plán, který popíše, jak budou výsledky projektu v dané regionu dále využity a implementovány v praxi. Projekty budou také muset monitorovat, jak by daný akční plán využit v praxi. Výzvy k předkládání projektů budou postupně vyhlašovány v průběhu programovacího období.
  • Policy Learning Platforms: prostor pro nepřetržité učení, kde jakákoliv organizace zabývající se politikami regionálního rozvoje bude moci najít řešení pro zlepšení způsobu řízení a implementace veřejných politik v tematických oblastech uvedených výše. 

Mapa dotačního území CENTRAL EUROPE


Rozložení finanční alokace


Odkazy

Veškeré dokumenty programu jsou umístěny zde 

Oficiální stránky programu: http://www.interregeurope.eu