Interreg Central Europe


Program nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe

Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE navazuje na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tzv. Central Europe realizovaný v minulém programovém období 2007-2013. Zasahuje na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d’Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země). Cílem je řešení společných problémů nadnárodního významu. Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru, dle příručky pro žadatele (Application Manual). Projekty jsou pro projektové partnery z České republiky nadále spolufinancovány z ERDF (EFRR) do výše 85% způsobilých výdajů. 

Řízením programu je, stejně jako u minulého programu, pověřeno Město Vídeň a současně pokračuje národní koordinace na území jednotlivých členských států (pro ČR ? Ministerstvo pro místní rozvoj). Administrativní a technickou podporu pro program nadále zajišťuje Společný sekretariát se sídlem ve Vídni.


Stručný popis prioritních os

1. Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě
1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech

2. Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře
2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívající ke zmírňování klimatických změn
2.3 Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2

3. Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů
3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů
3.3 Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít

4. Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě
4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě
4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení


Mapa dotačního území Interreg Central EUROPE

Program Zasahuje na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d’Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země).


Rozložení finanční alokace

Central Europe 2020 podpoří spolupráci 9 států, v území o celkové rozloze míce než 1 mil. Km2, zahrnující přibližně 146 mil. Obyvatel částkou 231.800.000 Eur.

 Prioritní osaProstředky v EUR% alokace programu
1.Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy69.000.00030 %
2.Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě44.400.00019 %
3.Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě88.800.00038 %
4.Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě

29.600.00013 %
 CELKEM231.800.000 

Odkazy

Veškeré dokumenty programu jsou umístěny zde


Novinky

10. 1. 2020 – Central Europe – přidělení projektů ze 4. kola výzvy

Ke dni 10. 1. 2020 bylo zveřejněno přidělení projektů ze 4. kola výzvy programu CENTRAL EUROPE. Konkrétní údaje jsou uvedeny zde. Kontakty na kontrolory jsou dostupné zde.

1. 2. 2019 – Central Europe – přidělení projektů ze 3. kola výzvy

U projektů schválených v rámci třetího kola výzvy naleznete přiřazení Kontrolora (příslušného pracoviště Centra pro regionální rozvoj České republiky) zde v přiložené tabulce. Kontaktní údaje jsou zveřejněny zde.

22. 1. 2018 – Dovolujeme si Vás informovat, že u níže uvedených projektů došlo ke změně přiřazení kontrolora na české straně. Z Hradce Králové byl do Ostravy přesunut projekt č. CE970 SURFACE, partner IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel z. s. Z Ostravy do Hradce králové byl přesunut projekt č. CE1131 FIRECE, partner ENVIROS s. r. o. U ostatních projektů ke změně přiřazení kontrolora nedochází.

11. 1. 2017 – CENTRAL EUROPE – zveřejnění upozornění pro české partnery

S ohledem na předkládání žádostí o kontrolu ze strany českých partnerů prostřednictvím monitorovacího systému eMS si dovolujeme všechny české partnery upozornit, že předložení veškeré podpůrné dokumentace, která je specifikována např. v Pokynech pro české partnery nebo v Náležitostech dokladování je nutné učinit mimo eMS (resp. monitorovací systém předložení jakékoliv jiné dokumentace než tzv. zprávy o průběhu projektu a list of expenditure neumožňuje).

Současně si dovolujeme upozornit, že je bezpodmínečně nutné, aby čeští partneři poté, co v eMS předloží zprávu a list of expenditure a finalizují je (tzv. submitted to controller) svého kontrolora o této skutečnosti informovali. Kontakty naleznete zde.

31. 7. 2017 – Ke dni 31.7.2017 bylo zveřejněno přidělení projektů z druhého kola výzvy programu CENTRAL EUROPE. Konkrétní údaje jsou uvedeny zde. Kontakty na kontrolory jsou dostupné zde pod záložkou příslušného územního pracoviště.