Program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko-Česká republika 2014 - 2020


Program navazuje na dlouhou tradici podpory česko-německé spolupráce, která má své kořeny již v první polovině 90. let a jež byla v minulosti realizována pod názvy Phare CBC, INTERREG a Cíl 3. Program bude nadále podporovat regionální a místní projekty připravované ve spolupráci českých a bavorských partnerů s pozitivním dopadem na společné území.

Řídícím orgánem je stejně jako u předchozího programu Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství se sídlem v Drážďanech. Národním orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Vhodní žadatelé na české části programového území: orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, hospodářské a profesní svazy v rámci prioritních os 2, 3 a 4, evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), podnikatelské subjekty v rámci prioritní osy 3.


Kritéria spolupráce a princip Vedoucího partnera (Lead partnera)

Program spolupráce funguje nadále na principu Vedoucího partnera (Lead partnera), který ponese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu. Každý Lead partner musí mít min. jednoho projektového partnera z druhé země. Další podmínkou je splnění min. tří kritérií spolupráce z následujících čtyř: 

 • společná příprava projektu 
 • společná realizace
 • společný personál
 • společné financování

Kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy.


Stručný popis prioritních os

Program spolupráce je opět zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů je kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány budou projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na společné česko-saské pohraničí.

1. Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 

Specifický cíl: Zintenzivnění přeshraniční akceschopnosti a výkonnosti

 • Podpora společných postupů v případě výskytu povodní
 • Realizace systémových aktivit umožňující včasnou identifikaci nebezpečí
 • Společná cvičení
 • Podpora jazykové vybavenosti
 • Práce s mládeží

2. Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Specifický cíl: Zlepšení přeshraniční ochrany vod za účelem zvýšení kvality vod

 • Opatření na zlepšení kvality podzemních i povrchových vod včetně stavu vodních toků 
 • Specifický cíl: Udržení turistické atraktivity prostřednictvím zhodnocení přírodního a kulturního dědictví v udržitelné formě
 • Investice do turistické a kulturní infrastruktury
 • Zlepšení dostupnosti přírodních a kulturních atraktivit
 • Společný marketing kulturního a přírodního dědictví, vývoj koncepcí a produktů cestovního ruchu

Specifický cíl: Prohloubení přeshraniční koordinace v oblasti zachování a podpory biologické rozmanitosti

 • Společný management, ochrana biodiverzity a sítě NATURA 2000

3. Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení

Specifický cíl: Rozšíření přeshraničních nabídek vzdělávání

 • Opatření předškolního vzdělávání
 • Spolupráce a partnerství všech stupňů škol 
 • Podpora opatření v rámci přeshraniční odborné Přípravy, školních projektů a profesní kvalifikace

Specifický cíl: Zlepšení zaměstnanosti mladých lidí

 • Podpora výměnných pobytů a stáží kvalifikovaných pracovníků
 • Zvyšování jazykové kvalifikace pedagogů a studentů a zlepšování mezikulturních kompetencí
 • Podpora environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí

4. Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy

Specifický cíl: Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce na podporu dalšího společného rozvoje pohraničí

 • Podpora spolupráce institucí
 • Zvyšování jazykových a mezikulturních kvalifikací a kompetencí
 • Vytváření partnerství a sítí přeshraničních struktur

5. Technická pomoc

Specifický cíl: Zajištění a posílení efektivity a účinnosti programu. Zajištění úspěšné implementace programu a účinného využití prostředků ERDF

 • Prioritní osa je určena subjektům implementační struktury pro zajištění řádného řízení a provádění programu

Mapa dotačního území Sasko – ČR

Programové území je na české straně vymezeno Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem, na saské straně jej tvoří zemské okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz ? Osterzgebirge, Bautzen a Görlitz a města s postavením okresu Dresden a Chemnitz. Kromě toho patří k programovému území durynské okresy Greiz a Saale-Orla.


Rozložení finanční alokace

Pro celé programové období disponuje Program spolupráce celkem 186 miliony EUR, z nichž 157,9 mil. EUR pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Alokaci prostředků podle jednotlivých prioritních os udává následující tabulka:

 Prioritní osaProstředky v EUR% alokace programu
1.Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik15.796.70710 %
2.Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů68.715.67443,5 %
3.Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení27.644.23717,5 %
4.Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy36.332.42523 %
5.Technická pomoc9.478.0246 %
 CELKEM157.967.067 

Fondy malých projektů

V rámci Fondu malých projektů (dále FMP) mohou být podporovány projekty s požadovaným příspěvkem z prostředků EFRR až do výše 15 000 EUR a celkovými náklady max. 30 000 EUR. Malé projekty, jejichž celkové výdaje jsou nižší než 3 000 EUR u německých příjemců a 1 500 EUR u českých příjemců, nebudou zohledněny. Projekty v rámci FMP podporují a zintenzivňují přeshraniční informovanost, komunikaci a spolupráci mezi občany, sdruženími a institucemi ve společném programovém území a posilují identifikaci obyvatelstva se společným životním prostorem. Realizace FMP probíhá ve vlastní zodpovědnosti čtyř česko-saských euroregionů:Euregio Egrensis (www.euregio-egrensis.cz/)

Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří (www.euroregion-erzgebirge.de/)

Euroregion Elbe/Labe (www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/)

Euroregion Neisse- Nisa-Nysa. (www.neisse-nisa-nysa.org/)Podrobná ustanovení jsou uvedena ve Společném realizačním dokumentu pro FMP.


Odkazy

Veškeré dokumenty programu jsou umístěny zde

Oficiální stránky programu zde


Společný sekretariát

JS je subjekt, zajišťující zejména administrativní podporu MV a plnící úkoly dle čl. 23 odst. 2 nař. (EU) č. 1299/2013, kterému je svěřena praktická realizace Programu. Společný sekretariát sídlí v Saské rozvojové bance -dotační bance- (SAB) v Drážďanech.

Kontakty na Společný sekretariát naleznete zde