Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Program pro období 2014 – 2020 byl pod vedením Řídícího orgánu (Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR) a Národního orgánu (Ministerstvo pro místní rozvoj) a ve spolupráci s českými a slovenskými  programovými  partnery  připravován již od února 2012. Nový program je opět zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů bude znovu kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a slovenské příhraničí.

Oprávnění žadatelé (Vhodní příjemci): veřejnoprávní, neziskové organizace nebo i v některých případech podnikatelské subjekty.

Princip vedoucího partnera, který zodpovídá za realizaci projektu a musí mít min. jednoho projektového partnera na druhé straně hranice.

Splnění min. 3  kritérií spolupráce

 • společná příprava projektu
 • společná realizace projektu
 • společný personál projektu
 • společné financování projektu 

Novinky

16. – 17. 9. 2019 se uskutečnilo zasedání 8. Společného monitorovacího výboru. Více naleznete ZDE


Prioritní osy

1. Využívání inovačního potenciálu

2. Dopravní dostupnost

3. Kvalitní životní prostředí

4. Rozvoj místních iniciativ


Mapa dotačního území ČR-PR      

Do podporovaného území České republiky spadá Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský kraj. Na území Slovenské republiky je to pak Žilinský samosprávný kraj, Trenčínský samosprávný kraj a Trnavský samosprávný kraj.


Rozložení finanční alokace

Finanční alokace na program je 90 139 463 EUR.


FMP

Mikroprojekty  budou realizovány v rámci PO 3 (60%) a PO 2,6c – kulturní a přírodní dědictví (40%), stejně budou vykazovány i administrativní náklady na projekty.

Finanční rozmezí u mikroprojektů u PO 3:            3 000 – 20 000 EUR

Finanční rozmezí u mikroprojektů u PO 2:            3 000 – 30 000 EUR

Maximální podíl nákladů na administraci u projektů činí 16 %.


Informace o zpracování osobních údajů

V rámci realizace programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika dochází ke zpracování osobních údajů. Řídícím orgánem a správcem zpracovávaných osobních údajů je Ministerstvo investicí, regionálního rozvoje a informatizace Slovenské republiky, které spolupracuje s  Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které je národním orgánem pro tento program.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „Centrum“) je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, zpracovatelem osobních údajů za účelem provádění výkonu kontroly spojené s realizací projektů v rámci programu IVA SR-ČR.

Účel zpracování a jeho právní základy

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu jejich nezbytnosti pro:

 • plnění právních povinností, které se na Centrum vztahují [čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR] zejm. z:
  • zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje;
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1059 o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti;
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060, tzv. nařízení o Interreg;
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1303/2013 společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 – platí pro smlouvy uzavřené pro programové období 2014 – 2020.

Subjekty údajů a rozsah zpracování

Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní data jsou Centrem v rámci výkonu kontroly zpracovávána, tvoří: žadatelé, příjemci, partneři.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: identifikační, adresní a kontaktní údaje, údaje z pracovní smlouvy nebo z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, údaje z platového výměru nebo z jiného dokumentu dokládajícím mzdu/plat, údaje o pracovní náplni, údaje z mzdových lístků, výplatnic nebo jiných dokumentů s obdobnou vypovídající hodnotou, časové výkazy práce (pouze, jsou-li vyžadovány), protokoly o provedení práce (u DPP/DPČ), doklady o výplatě (výdajový pokladní doklad nebo výpis z účtu), zdůvodnění vyplácení odměn a prémií (pokud jsou odměny způsobilými výdaji), případně další údaje dle specifických požadavků.

Platné náležitosti dokladování pro jednotlivá programová období naleznete zde.

Předávání dat a lhůta pro jejich uchování

Zpracovávané osobní údaje nejsou Centrem předávány jiným dalším příjemcům s výjimkou případů, kdy povinnost předání vyplývá Centru ze zvláštních právních předpisů.

Osobní údaje jsou aktivně zpracovávány pouze po dobu trvání smlouvy, a následně uchovávány po dobu 10 let od jejího ukončení. Tato lhůta je v souladu s platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Práva subjektu údajů a jejich výkon

Informace o právech subjektu údajů, která dle GDPR může tento subjekt v souvislosti se zpracováním osobních dat uplatnit, včetně informací o způsobech tohoto uplatnění, jsou k dispozici prostřednictvím následujících odkazů na webové stránky Centra a Ministerstvo investicí, regionálního rozvoje a informatizace SR.


Odkazy

Veškeré dokumenty programu jsou umístěny zde

Oficiální stránky programu:http://www.sk-cz.eu/cs/uvodna-stranka/


Společný sekretariát

Odkaz na kontakty JS a Infobodu při oddělení pro NUTS II Jihovýchod zde