Interreg V-A Česká republika - Polsko

Stručný popis programu

Program pro období 2014 – 2020 byl pod vedením Řídícího orgánu (Ministerstvo pro místní rozvoj) a Národního orgánu (Ministerstvo regionálního rozvojea infrastruktury PR) a ve spolupráci s českými a polskými programovými partnery  připravován již od roku 2012. Příprava programu, tj.zpracování základního programového dokumentu probíhala ve smyslupříslušných nařízení Evropského parlamentu  a Rady (EÚ) zveřejněnýchv Úředním věstníku EU: http://eur-lex.europa.eu/ 

Nový program je opět zaměřen zejména na regionální a místní projekty spřeshraničním významem. Při výběru projektů bude znovu kladen velkýdůraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány budou pouzetakové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české apolské příhraničí.

Princip vedoucího partnera, který zodpovídá zarealizaci projektu a musí mít min. jednoho projektového partnera nadruhé straně hranice.

Splnění min. 3 prvních níže uvedených kritérií spolupráce:

  • společná příprava projektu
  • společná realizace projektu
  • společné financování projektu
  • společný personál projektu

Stručný popis prioritních os

Prioritní osa 1: Společné řízení rizik

Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Prioritní osa 3: Vzdělávání a kvalifikace

Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit


Mapa dotačního území ČR-PR


Rozložení finanční alokace

Finanční alokace programu na celé období je 226 221 710 EUR.


FMP – fond mikroprojektů

Pro zájemce o malý projekt (tzv. “mikroprojekt” – celkové výdaje maximálně do 120.000 EUR) je v období 2014 – 2020 připraven nástroj s názvem Fond mikroprojektů. Fond mikroprojektů umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší dotace od 2 tisíc EUR. Maximální výše dotace mikroprojektu je stanovena rozdílně s ohledem na jeho zařazení do příslušné prioritní osy a typu mikroprojektu:

  • mikroprojekt s vedoucím partnerem – typ mikroprojektu A;
  • partnerský (komplementární) mikroprojekt – typ mikroprojektu B;
  • samostatně realizovaný mikroprojekt – typ mikroprojektu C

V rámci prioritní osy 3 a 4 je možná podpora do 20 tisíc EUR u mikroprojektů typu B a C a 40 tisíc EUR u mikroprojektů typu A. V rámci prioritní osy 2 je možná podpora do 30 tisíc EUR u mikroprojektů typu B a C a 60 tisíc EUR u mikroprojektů typu A. Celkové náklady mikroprojektu (tedy včetně spolufinancování) mohou být maximálně do výše dvojnásobku stanovené podpory. Spolufinancování mikroprojektů je max. 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a zbývající část z vlastních zdrojů žadatelů (konečných uživatelů).

Vhodné aktivity mikroprojektů:

Prioritní osa 2 – mikroprojekty na podporu místního rozvoje a vzniku nových pracovních míst, aktivity zaměřené na propagaci a zpřístupnění a přiblížení přírodního a kulturního dědictví, obnova kulturních a přírodních atraktivit.

Prioritní osa 3 – mikroprojekty zaměřené na vzdělávání, dovednosti a celoživotní učení, jedná se o mikroprojekty zaměřené na zvyšování kvalifikace a tím i zvyšování možnosti budoucího uplatnění absolventů na trhu práce.

Prioritní osa 4 – mikroprojekty na zvyšování integrace na lokální úrovni, zvyšování institucionální kapacity, podporu spolupráce mezi občany a institucemi formou krátkodobých školení a kurzů, setkávání zájmových skupin, navazování nových kontaktů a vazeb apod.

Euroregion Glacensis – www.euro-glacensis.cz

Euroregion Silesia – www.euroregion-silesia.cz

Euroregion Nisa – www.ern.czwww.euroregion-nysa.eu

Euroregion Praděd – www.europraded.cz

Euroregion Těšínské Slezsko – www.euregio-teschinensis.eu

Euroregion Beskydy – www.euroregion-beskydy.cz  


Odkazy

Veškeré dokumenty programu jsou umístěny zde

Oficiální stránky programu: http://www.cz-pl.eu


Společný sekretariát

Společný technický sekretariát Česká republika – Polská republika jehož kontakty naleznete ZDE


Novinky

16. 12. 2019 – Aktualizace Příručky pro příjemce – verze 7

Aktualizovaná Příručka pro příjemce – verze 7 – byla zveřejněna na stránkách Programu.


Newsletter Společného Sekretariátu