Ukončení IROP 2014-2020

Nepodceňte dokončení projektů v rámci IROP 2014-2020

Aby kontrola a proplacení závěrečné žádosti o platbu / zprávy o realizaci proběhly rychle a hladce, věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím bodům, které vám pomůžou se správnou přípravou dokumentů:

 • postupujte v souladu s Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce dle typu výzvy a dodržujte povinnosti vyplývající z Právního aktu
  • v případě nejasnosti kontaktujte příslušného manažera projektu Centra
 • včas oznamte veškeré změny v projektu
  • nenechávejte oznámení na poslední chvíli, předejdete tak finančním opravám
 • zveřejněte smlouvy v registru smluv, pokud je to vaší povinností dle zákona č. 340/2014 Sb.  
 • splňte všechny aktivity projektu a nezapomeňte ani na monitorovací indikátory
  • platí u aktivit, kde je naplnění monitorovacích indikátorů požadováno s ukončením realizace projektu
 • zajistěte odpovídající plnou moc, pokud žádost o platbu / zprávu o realizaci připravuje a předkládá externí zpracovatelská firma
 • předložte závěrečnou žádost o platbu / zprávu o realizaci včetně všech relevantních dokumentů / příloh nejpozději do termínu dle MS2014+
  • pokud je realizace projektu dokončena v předstihu, nemusíte zbytečně čekat a závěrečnou žádost o platbu / zprávu o realizaci můžete předložit i dříve
  • v případě stavebních projektů předložte i tzv. přehled čerpání  ve struktuře položkového rozpočtu stavby 
 • využijte seznam účetních dokladů pro výdaje do 10 000,- Kč (vč. DPH)
  • nahrazuje předkládání faktur, ostatních účetních dokladů nebo dokladů stejné důkazní hodnoty      – vzor je přílohou č. P25 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce
 • musí být splněny všechny formy povinné publicity

Pro více podrobností využijte odkazy dle typu problematiky.