Udržitelnost

Udržitelnost je doba, po kterou příjemce musí zachovat výstupy projektu v souladu s čl. 71 Obecného nařízení. K udržení výstupů je příjemce zavázán v Podmínkách právního aktu, ve kterých je stanovená doba udržitelnosti a povinnosti příjemce. Dodržení doby a podmínek udržitelnosti může být předmětem kontroly EÚD, EK, AO, PCO, MF, OFS, NKÚ, ŘO IROP, Centra a dalších oprávněných orgánů státní správy.

Pokud není ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce uvedeno jinak, doba udržitelnosti je stanovená na pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP, tzn. následující den po datu nastavení centrálního stavu Projekt finančně ukončen ze strany ŘO v MS2021+. O zahájení udržitelnosti je příjemce informován automatickou depeší prostřednictvím MS2021+.

Monitorování zachování výstupů projektu probíhá přes Zprávy o udržitelnosti v MS2021+, které se podávají každých dvanáct měsíců od zahájení doby udržitelnosti.

Podrobnější informace ke Zprávám o udržitelnosti naleznete v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, kapitola 4.4. Udržitelnost.