Jak na dotace

Váš projektový záměr

Zjistěte, zda je Váš projektový záměr možné podpořit z IROP 2021-2027. Připravte kvalitní projektový záměr, který je realizovatelný, efektivní a dlouhodobě udržitelný a v souladu s podmínkami jednotlivých výzev IROP. Projektový záměr je možné konzultovat prostřednictvím Konzultačního servisu IROP: https://crr.gov.cz/irop/konzultacni-servis-irop/.

Výběr vhodné výzvy

Váš projekt musí být v souladu s podmínkami danými specifickými pravidly a jednotlivých výzev IROP. Pro doplňující a upřesňující dotazy nás kontaktujte prostřednictvím Konzultačního servisu IROP. Další možností je také navštívit některý ze seminářů pro žadatele, kde budete moci detailněji seznámit s parametry výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, povinnými přílohami žádosti apod.

Informace o plánovaných seminářích naleznete v harmonogramu zde.

Příprava žádosti o podporu

Přípravě projektu věnujte dostatek času. Zvažte, zda má Váš projekt jasně definované a měřitelné cíle a je po finanční a provozní stránce kvalitně promyšlen. Jako pomůcku, má-li Váš projekt šanci uspět, můžete využít kontrolní listy pro hodnocení žádosti o podporu.

Podání a registrace žádosti o podporu

Podání žádosti o podporu a veškerá administrace projektů probíhá prostřednictvím aplikačního portálu ISKP21+ (https://iskp21.mssf.cz/). Žadatel o dotaci se musí zaregistrovat a seznámit se s fungováním celého prostředí. Postup pro podání žádosti o podporu v ISKP21+ je blíže vysvětlen v příloze Specifických pravidel u konkrétní výzvy. Po podání žádosti o podporu si nezapomeňte dle přiloženého návodu nastavit notifikace interních depeší do e-mailu nebo formou SMS, tak abyste nepřišli o žádnou důležitou informaci k Vašemu projektu (např. výzvu k doložení dokumentů).

Uživatelská příručka ISKP21+: Vlastnosti a uživatelská obsluha portálu
Uživatelská příručka ISKP21+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu
Návod pro nastavení notifikace: Návod notifikace

V případě dotazů směřující na monitorovací systém ISKP (technické problémy při vyplňování žádosti) se obracejte s dotazy na administrátora monitorovacího systému nebo na Helpdesk MS: Kontakt 

Zapomenuté heslo: Příručka

Hodnocení projektu

Projekty jsou posuzovány nezávislými hodnotiteli. Hodnocení probíhá v řádu týdnů až měsíců. Kvalitně zpracovaná žádost o podporu je pro přidělení dotace klíčová. O výsledku hodnocení se dozvíte prostřednictvím systému ISKP21+. Poté, co padne rozhodnutí o podpoření projektu, je bez zbytečného odkladu vydán právní akt.

Realizace projektu

Příjemce dotace se zavazuje realizovat projekt podle schváleného projektu a v souladu s pravidly výzev IROP. V případě, že je nutné udělat změnu v projektu, je možné podat Žádost o změnu. K monitorování projektu slouží Zprávy o realizaci. Váš projekt administruje manažer projektu, kterého můžete v případě nejasností kontaktovat.

Žádost o platbu

IROP 2021-2027 je založen na ex-post financování, tzn. dotace je vyplacena zpětně na základě skutečně vynaložených výdajů. K tomu je nutné podat Žádost o platbu, a to buď po jeho určité části nebo po skončení celého projektu. Žádost o platbu se podá prostřednictvím ISKP21+.

Publicita projektu

Každý podpořený projekt z fondů EU musí zohlednit určitou „propagaci financování“ tj. publicitu projektu. Její náležitosti jsou detailně uvedeny v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce dotace (kap. 10 Publicita).

Dále pak příručka NOK – MP Indikátory, evaluace a publicita: https://www.dotaceeu.cz/getattachment/61c005d1-d800-4e2a-b9a8-b7eb82ca7c3b/MP-Indikatory-Evaluace-Publicita-2021-2027.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf

Pro správné generování první publicity je vhodné využít nástroj: https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1

Udržitelnost projektu

Po dokončení projektu probíhá monitorování jeho výstupů a naplňování parametrů, ke kterým jste se zavázali v žádosti o podporu. Po dobu udržitelnosti musí příjemce zachovat cíle, účel a výstupy projektu. Poskytovatel dotace (nebo zprostředkující subjekt) sleduje stav projektu v době udržitelnosti prostřednictvím Zpráv o udržitelnosti. Tyto zprávy pravidelně předkládáte v systému ISKP21+.  

Kontrola projektu 

Ve všech fázích Vašeho projektu může být provedena kontrola ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky nebo dalších subjektů (např. PČR, MF (FÚ), NKÚ, Účetní dvůr, MMR, Evropská komise atd.).