400 milionů z fondů EU posílí jednotky dobrovolných hasičů

30. 5. 2023
Nová požární zbrojnice ve Skalné na Karlovarsku
Nová požární zbrojnice JSDH ve Skalné na Karlovarsku

Právě vyhlášená výzva IROP č. 61 nabídne finanční podporu obcím, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů. V rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) se dobrovolní hasiči v regionech dočkají téměř 400 milionů korun z evropských fondů. Své žádosti o dotaci můžete podávat od 20. 6. 2023 od 14 hodin.

Komunitně vedený místní rozvoj je jednou z klíčových oblastí, na které se IROP v novém programovém období zaměřuje. Jednou z aktivit této oblasti je také podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH), konkrétně kategorie jednotek požární ochrany II, III a V. Pro obce z méně rozvinutých regionů (MRR) je z Evropského fondu pro regionální rozvoj připraveno více než 255 milionů korun. Na obce z přechodových regionů (PR) čeká přes 142 milionů korun. Kategorie regionů najdete na webových stránkách IROP.

Na co můžete dotaci použít?

  • výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic
  • pořízení požární techniky
  • pořízení věcných prostředků požární ochrany
  • vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích

Na co si dát pozor?

„Žadatele bychom rádi upozornili, že k jednotlivým aktivitám projektu musí být doloženo souhlasné stanovisko HZS kraje, proto jim doporučujeme, aby své projektové záměry konzultovali s příslušným HZS kraje. Podrobnosti k tomu, jak získat toto stanovisko, jsou uvedeny ve Specifických pravidlech výzvy,“ říká k nové výzvě Anna Kreutziger, vedoucí odboru centrální administrace.

Dále musí být předkládaný projekt v souladu se schválenou strategií příslušné Místní akční skupiny (MAS), což je také nutné prokázat při podání projektu. Žadatelé musejí předložit kladné Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD. Tím ovšem úloha MAS v projektovém cyklu ještě nekončí. Žádost o podporu musí elektronicky podepsat nejen statutární zástupce žadatele, ale také kompetentní zástupce MAS.  

„V případě jakýkoliv dotazů jsme žadatelům k dispozici, a to prostřednictvím Konzultačního servisu,“ dodává Anna Kreutziger.

Své žádosti o dotaci můžete začít podávat prostřednictvím IS KP21+ od 20. 6. 2023 od 14 hodin, a to až do 31. 12. 2027 do 14 hodin. Všechny podané projekty musejí být dokončené nejpozději do 30. 6. 2029.

Inspirujte se úspěšnými projekty z IROP

Podívejte se na ty nejpovedenější projekty z minulého programového období na našem webu Regiony nás baví, kde ukazujeme, jak IROP zlepšuje život lidem ve všech regionech Česka.