Upozornění na změnu v kontrolní praxi Centra v souvislosti s povinnostmi příjemců při uveřejňování v registru smluv

19. 4. 2023

Na základě Závazného stanoviska Řídicího orgánu IROP č. 36, které nabylo účinnosti dne 29. 3. 2023, si vás dovolujeme informovat, že dochází ke změně kontrolní praxe Centra týkající se povinností při uveřejňování v Registru smluv. Tato změna spočívá v ukládání finanční opravy za pochybení související s nedodržováním podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 o registru smluv

Závazným stanoviskem č. 36 aktualizoval ŘO IROP postupy pro uplatňování zásady proporcionality při ukládání finančních oprav. Současně s tím doplnil také novou kapitolu obsahující některá další porušení pravidel IROP, za která jsou ukládány finanční opravy. Nejedná se však o porušení pravidel uvedených v části III Podmínek, mezi nimiž najdete také porušení v oblasti uveřejňování smluv (viz Pokyn č. GFŘ-D-53). Závazné stanovisko je nutné uplatňovat od data nabytí účinnosti, tj. od 29. 3. 2023, na všechny případy bez ohledu na to, kdy k porušení Podmínek ze strany příjemce došlo, případně kdy bylo řízení o finanční opravě zahájeno.

Důvodem pro vydání Závazného stanoviska č. 36 v části týkající se uveřejňování v registru smluv je vývoj rozhodovací praxe správních orgánů (ÚOHS a GFŘ) a soudů, konkrétně:

  • Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) č. j.: ÚOHS-22240/2022/524 – dovozena neplatnost smlouvy („…smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku…“). Uvedené se vztahuje na situace, kdy smlouva nebyla uveřejněna do tří měsíců, ale také pokud nebyla uveřejněna požadovaným způsobem, tzn. do registru smluv nebyl vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž ani metadata podle § 5 odst. 5 ZRS (viz § 5 odst. 1 ZRS). ÚOHS dále dovodil, že: „Pokud za této situace zadavatel přistupuje k uzavření nového smluvního vztahu, jehož důsledkem je vznik závazku v souvislosti s plněním veřejné zakázky, dochází de iure k zadávání nové veřejné zakázky, při které je nezbytné opětovně postupovat v souladu se zákonem, tj. mj. před uzavřením smlouvy zrealizovat zadávací řízení, pokud to zákon pro danou situaci stanoví. Za takovéto situace není dostačující ‚zhojit‘ pochybení zadavatele spočívající v uveřejnění smlouvy v rozporu s požadavky ZRS (či neuveřejnění takovéto smlouvy) pouhým uzavřením ‚narovnání‘, tedy přiznáním, že doposud přijaté plnění strany vzájemně akceptují a nevniká mezi nimi bezdůvodného obohacení.“
  • Zatím nepravomocné rozhodnutí Městského soudu v Brně, kterým mj. dovodil v obchodním sporu mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem neplatnost smlouvy pro její nesprávné uveřejnění v registru smluv (chybějící metadata a přílohy). Tím dochází ke zrušení smlouvy od jejího počátku a nelze z ní ani uplatňovat smluvní pokutu (v konkrétním případě plnění z bankovní záruky).
  • Pokyn č. GFŘ-D-53 ze dne 17. ledna 2022, který ve své příloze stanovuje odvody za porušení rozpočtové kázně, přičemž čl. II stanovuje konkrétní finanční odvod při nezveřejnění smlouvy do 3 měsíců od jejího uzavření. To samé platí v případě, že metadata v registru smluv nebyla do 3 měsíců od uzavření smlouvy vyplněna vůbec nebo byla vyplněna chybně tak, že nenáleží smlouvě, která byla uveřejněna (například neuvedení předmětu).

S ohledem na tyto skutečnosti jsou s účinností od 29. 3. 2023 ze strany poskytovatele dotace uplatňovány finanční opravy v případech porušení zákona o registru smluv v rozsahu přílohy k Závazném stanovisku č. 36, které je uveřejněno na webu ŘO IROP (https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/zs-ro-irop-36-aktualizace-pravidel-propocionality).