Informace o průběhu administrace projektu

Digitalizace stavebního řízení – informace z praxe

1) IT technika a její doručení

Na základě plné moci, kterou stavební úřad (město/obec) zplnomocnil Centrum pro podání žádosti o podporu, vyjádřil zároveň zájem o zaslání určitého počtu balíčků techniky. Podrobná specifikace (technické parametry) je uvedena zde. Centrum podává žádosti o podporu v pořadí, v jakém mu byly doručeny kompletní povinné přílohy žádosti dle Pravidel pro žadatele a příjemce.

Zadavatelem veřejné zakázky je Ministerstvo financí, při přípravě a realizaci veřejné zakázky s ním spolupracuje Ministerstvo pro místní rozvoj (na základě plné moci), a to formou dynamického nákupního systému (DNS) ve dvou zadávacích řízeních.

První zadávací řízení – pro žádost o podporu s registračním číslem (koncové číslo) nižší než *9516 (včetně)

  • Bylo vyhlášeno 8. března 2024.
  • Obsahuje 2 900 balíčků techniky.
  • Doručení techniky do 12 týdnů od účinnosti kupní smlouvy na dodávku výpočetní techniky mezi příjemcem dotace a vítězem výběrového řízení (Aricoma Systems a.s.). Návrh smlouvy byl zaslán všem relevantním příjemcům Ministerstvem financí 27. 3. 2024.

Druhé zadávací řízení – pro žádost o podporu s registračním číslem (koncové číslo) vyšší než *9516 (včetně)

  • Datum vyhlášení bude upřesněno.
  • Doručení techniky do 12 týdnů od účinnosti kupní smlouvy na dodávku výpočetní techniky mezi příjemcem dotace a vítězem výběrového řízení.

Před doručením techniky je třeba podepsat kupní smlouvu mezi příjemcem a konkrétním dodavatelem techniky dle výsledku zadávacího řízení. Návrh smlouvy odeslalo všem relevantním příjemcům zahrnutým do prvního zadávacího řízení Ministerstvo financí 27. 3. 2024 se všemi instrukcemi k uzavření smlouvy.

Stavební úřad obdrží IT techniku dle uzavřené smlouvy – ve stanoveném termínu a rozsahu dodávky, včetně místa doručení.

2) Financování

Na projektech je nastaveno kombinované ex-post financování. Princip fungování je popsán a následně i znázorněn v grafu na stránkách Centra pro regionální rozvoj (https://crr.gov.cz/npo/dsr/realizace-a-financovani-projektu/).

Z grafu vyplývá, že je možné zvolit dvě možnosti financování:

I. Žadatel/příjemce hradí fakturu dodavateli z vlastních zdrojů a poté je mu ze strany MMR proplacena.

II. Žadatel/příjemce hradí fakturu dodavateli z přijaté dotace.

Centrum po vydání Právního aktu oslovilo jednotlivé příjemce s žádostí o výběr varianty financování. Na základě varianty je nutné předložit níže uvedené dokumenty pro dokončení administrace plateb:

VARIANTA I – Žadatel/příjemce hradí fakturu dodavateli z vlastních zdrojů a poté je mu ze strany MMR proplacena dotace na základě Žádosti o platbu

Příjemce zasílá všechny dokumenty k platbě najednou po dodání techniky a úhradě přijaté faktury dodavateli z vlastních zdrojů na e-mail Centra dsr@crr.cz

Příjemce zasílá:

1. Kupní smlouvu k dodávce výpočetní techniky podepsanou oběma smluvními stranami. V případě, že po podpisu kupní smlouvy došlo k její změně, je nutné doložit rovněž podepsaný dodatek kupní smlouvy.

2. Předávací protokol k dodané technice podepsaný oběma smluvními stranami na počet IT balíčků shodný s uzavřenou kupní smlouvou a vydaným (Změnovým) Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

3. Doklad k bankovnímu účtu vedenému u ČNB, na který bude přijata vyplacená dotace. Jedná se o smlouvu o zřízení bankovního účtu nebo čestné prohlášení o vlastnictví účtu.

Městské části Prahy, které pro financování projektu využívají účet ČNB Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) dokládají rovněž čestné prohlášení / souhlas s využitím účtu MHMP.

4. Fakturu od dodavatele IT techniky (Aricoma Systems a.s. nebo XANADU a.s.). Faktura je označena registračním číslem projektu a musí být uhrazena příjemcem z vlastních zdrojů.

5. Doklad o úhradě faktury dodavateli. Dokladem je výpis z bankovního účtu, kde bude jednoznačně uvedena úhrada faktury.

6. Písemné potvrzení splnění povinné publicitu projektu, tj. Potvrzení polepení dodané techniky obdrženými štítky/samolepkami. Je nutné polepit externí monitory (2 ks, nálepku umístěte kdekoliv na zadní stranu monitoru), notebook (kdekoliv na vnější stranu víka notebooku). Ostatní dodaná zařízení se nepolepují.

VARIANTA II – Žadatel/příjemce hradí fakturu dodavateli z přijaté dotace

Příjemce zasílá dokumenty (kromě dokladu o úhradě faktury) neprodleně po obdržení faktury od dodavatele na e-mail Centra dsr@crr.cz

Příjemce zasílá:

1. Kupní smlouvu k dodávce výpočetní techniky podepsanou oběma smluvními stranami. V případě, že po podpisu kupní smlouvy došlo k její změně, je nutné doložit rovněž podepsaný dodatek kupní smlouvy.

2. Předávací protokol k dodané technice podepsaný oběma smluvními stranami na počet IT balíčků shodný s uzavřenou kupní smlouvou a vydaným (Změnovým) Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

3. Doklad k bankovnímu účtu vedenému u ČNB, na který bude přijata vyplacená dotace. Jedná se o smlouvu o zřízení bankovního účtu nebo čestné prohlášení o vlastnictví účtu.

Městské části Prahy, které pro financování projektu využívají účet ČNB Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) dokládají rovněž čestné prohlášení / souhlas s využitím účtu MHMP.

4. Přijatou fakturu od dodavatele IT techniky (Aricoma Systems a.s. nebo XANADU a.s.). Faktura je označena registračním číslem projektu a nesmí být uhrazena příjemcem dotace před obdržením dotace. Upozorňujeme, že DPH je způsobilým výdajem v případě, že příjemce dotace je plátcem DPH a zároveň nemá zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu (viz tisková verze žádosti o podporu, část Subjekty projektu).

Následně příjemce z přijaté dotace uhradí fakturu dodavateli a pro podání Žádosti o platbu na e-mail dsr@crr.cz zašle:

1. Doklad o úhradě faktury dodavateli. Dokladem je výpis z bankovního účtu, kde bude jednoznačně uvedena úhrada faktury.

2. Písemné potvrzení splnění povinné publicitu projektu, tj. Potvrzení polepení dodané techniky obdrženými štítky/samolepkami. Je nutné polepit externí monitory (2 ks, nálepku umístěte kdekoliv na zadní stranu monitoru), notebook (kdekoliv na vnější stranu víka notebooku). Ostatní dodaná zařízení se nepolepují.

3) Účtování dotace

Upozorňujeme, že dotace bude vyplácena jako investiční, viz informace pro příjemce na webových stránkách MMR https://mmr.gov.cz/cs/evropska-unie/narodni-plan-obnovy/2-vyzva-zavedeni-noveho-stavebniho-zakona-do-praxe.

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce, kap. 3. 7 Účetnictví, je příjemce povinen vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s předpisy ČR. Příjemce zajistí jednoznačné přiřazení účetních položek ke konkrétnímu projektu, tj. ve svém analytickém účetnictví nebo detailní účetní evidenci musí řádně evidovat a odlišovat zdroje a vazby zdrojů na nárokované výdaje.

Veškeré výdaje související s dotací povede příjemce v účetní evidenci odděleně s jednoznačnou analytikou s účelovým znakem 17526 (Název účelového znaku: NPO – 1.6.1 – IT vybavení stavebních úřadů – program č. Z1716 – INV).

Účelový znak je uveden v Podmínkách k Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Zdroje: 4517016 (podíl financovaný EU), 4117016 (podíl financovaný ze SR – DPH).

Nástroj: 17016, Prostorová jednotka 5 (pro EU podíl) nebo 1 (pro SR podíl).

Pro rozklíčování čísla zdroje (4517016 a 4117016) uvádíme následující:

– první pozice (4) znamená, že jde o NNV,

– druhá pozice (5 nebo 1) znamená, že jde o EU podíl (číslice 5) nebo SR podíl (číslice 1),

– trojčíslí (170) znamená, že jde o NPO, resp. RRF (Nástroj pro oživení a odolnost EU),- poslední dvojčíslí (16) znamená, že jde o komponentu 1.6.