Moderní vzdělávání na základních školách umožní nová ITI výzva IROP

15. 12. 2022
Nové odborné učebny na Základní škole Sídliště Vlašim umožnily kvalitnější výuku cizích jazyků, přírodních věd a práce s digitálními technologiemi.
Nové odborné učebny na Základní škole ve Vlašimi umožnily kvalitnější výuku cizích jazyků, přírodních věd a podpořily práci žáků s digitálními technologiemi.

IROP, který je administrován Centrem pro regionální rozvoj České republiky, pokračuje v komplexní podpoře vzdělávání. Celkově 37. výzva (ITI) se postará o modernizaci základních škol v regionech. Pro žadatele jsou v ní připraveny téměř 3 miliardy korun.

37. výzva IROP (ITI) se zaměří na podporu infrastruktury základních škol, zejména odborných učeben, laboratoří či dílen. Kromě rozvoje odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnického vzdělávání, práce s digitálními technologiemi a cizích jazyků bude v IROP podporováno bezpečné připojení škol k internetu a nově budou podpořeny i školní družiny a školní kluby.

Výzva se zaměřuje nejen na stavby a stavební práce, ale i nákup vybavení. Na rozdíl od již vyhlášených individuálních výzev na základní školy zde neplatí podmínka, že do výzvy může být předložen pouze jeden projekt za školu.

Výzva je určena pro předkládání integrovaných projektů realizovaných na území metropolitních oblastí (Brněnská a Ostravská) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská). Tyto projekty musí být v souladu s příslušnou integrovanou územní strategií ITI a vést k naplňování jejich cílů. Z tohoto důvodu je nutné projekty nejprve projednat na úrovni nositele ITI a získat vyjádření řídicího výboru o souladu s integrovanou územní strategií, které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Současně musí být Řídicím orgánem IROP schválen programový rámec IROP příslušné metropolitní oblasti / aglomerace.

Výzva je určena na podporu projektů spadajících jak do kategorie méně rozvinutých regionů (MRR), tak do přechodových regionů (PR) – více viz kategorie regionů. Pro žadatele je z Evropského fondu pro regionální rozvoj připraveno pro MRR 1 988 234 619 Kč a pro PR 839 433 158 Kč. Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu již od dnešního dne. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. června 2029.

Kdo může žádat o podporu?

  • školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
  • nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti působí nepřetržitě v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
  • církve, církevní organizace
  • OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané v Rejstříku škol a školských zařízeních (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Konzultační servis IROP

Máte dotaz k výzvám či projektové žádosti? Obraťte se na naše odborníky přes Konzultační servis IROP.

Inspirujte se úspěšnými projekty

A jaké projekty se díky penězům z IROP realizovaly v minulém programovém období? Podívejte se na galerii úspěšných realizací. Další příklady naleznete na našem webu Regiony nás baví, kde ukazujeme, jak evropské peníze pomáhají lidem v regionech.