Operační program Technická pomoc

Operační program Technická pomoc (OPTP) je jedním z tematických operačních programů pro období 2007-2013. Řídicím orgánem OPTP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Celková alokace činí 0,26 mld. EUR, což je 0,97 % z celkového objemu prostředků ze strukturálních fondů určených v tomto období pro Českou republiku. OPTP je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), příspěvek z ERDF je podle obecného nařízení maximálně 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů, minimální hranice spolufinancování z národních veřejných zdrojů je nejméně 15 % celkových způsobilých veřejných výdajů.

Operační program Technická pomoc (OPTP) je určen k podpoře jednotného přístupu pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR), a to vždy na národní úrovni. NSRR zastřešuje aktivity politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v letech 2007-2013.  OPTP doplňuje ostatní operační programy – poskytuje jim technickou podporu, zajišťuje koordinovaný přístup při jejich řízení a realizaci aktivit. Jde například o zajištění publicity fondů EU na národní úrovni nebo u horizontálních témat.

Příjemcem podpory z OPTP jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR a další ministerstva, Centrum pro regionální rozvoj ČR, jednotlivé Regionální rady regionů soudržnosti NUTS II a hl. m. Praha.

Centrum pro regionální rozvoj ČR je zprostředkujícím subjektem Operačního programu Technická pomoc. Zajišťuje veškeré úkoly spojené s příjmem a hodnocením projektů předkládaných v rámci tohoto programu. Konkrétně zajišťuje přípravu podkladů jednotlivých projektů pro rozhodování o poskytnutí podpory ze strukturálních fondů EU a Státního rozpočtu. V případě schválení dotace Řídícím orgánem OPTP pak dohlíží na realizaci programů. CRR ČR dále poskytuje konzultační služby pro žadatele a příjemce dotace, seznamuje je s povinnostmi vyplývajícími z programové dokumentace OPTP a podílí se na organizaci školení a seminářů pro příjmové skupiny.
Dbá také na jednotnou identitu programu – zejména na využívání loga programu OPTP a loga EU na všech typech propagačních aktivit a materiálů. Centrum pro regionální rozvoj ČR může být v rámci OPTP také příjemcem dotace – funkci zprostředkujícího subjektu poté vykonává Řídící orgán OPTP.